Tag Archives: Exception

Programátorská hádanka: ArgumentException, ArgumentNullException

Přijde vám na následujícím kódu něco divného?

public void DoSomething(MyClass firstParameter)
{
 if (firstParameter == null)
 {
  throw new ArgumentNullException(nameof(firstParameter), "My message.");
 }
 if (firstParameter.SomeProperty < 0)
 {
  throw new ArgumentException(nameof(firstParameter), "My other message.");
 }

 // do something...
}

Pozor na Response.Redirect(), Response.End() a obsluhu výjimek

Jak myslíte, že dopadne následující příklad po kliknutí na tlačítko? (Stránka obsahuje jen label MyLabel a button MyButton)

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected override void OnLoad(EventArgs e)
  {
    base.OnLoad(e);

    MyLabel.Text = (string)Session["OK"];
  }

  void MyButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    try
    {
      Session["OK"] = "ok";
      Response.Redirect("~/");
    }
    catch
    {
      Session["OK"] = "exception";
    }
  }
}

Mnohé z Vás asi překvapím, když řeknu, že do Session[„OK“] se uloží „exception“ a ten se v dalším requestu i zobrazí.

Response.Redirect(), resp. metoda Response.End(), kterou Redirect sám volá, totiž funguje tak, že vyvolá ve webové aplikaci interní výjimku (Thread.CurrentThread.Abort()), která je samotnou webovou aplikací zpracovávána tak, aby bylo dosaženo kýženého efektu, tj. aby se vykonávání kódu zastavilo v daném místě a další kód se nevykonal (resp. tato ThreadAbortException se na konci catch-bloků vyvolává znovu a jsou vykonány všechny příslušné catch/finally bloky a tedy např. i Page.OnUnload()).

Potíž však nastane v okamžiku, kdy sami obalíme volání Response.Redirect() či Response.End() zachytáváním výjimek a nespecifikujeme dostatečně typ výjimek, které chceme zachytávat. Pokud necháme chytat výjimky všechny, uvedeme jako typ Exception, pak se dočkáme nežádoucího efektu, kdy nám volání Response.Redirect()/End() způsobí vykonání obsluhy výjimky, blok catch.

Východiskem je tedy obsluhovat pouze specifické typy výjimek, tak, jak to ostatně obecné guidelines doporučují pro všechny situace.

Jednoduchý exception logging pomocí Trace/TraceSource mechanizmů .NET

Pokud se sháníte po jednoduchém mechanizmu, jak ve Vašich aplikacích logovat výjimky, pak zřejmě v .NET pro consolové/WinForm aplikace marně hledáte něco, jako je healthMonitoring pro ASP.NET, kde je připraven jednoduchý, ale mocný nástroj a lze pomocí pouhých několika řádků ve web.config souboru získat přehled o výjimkách ve Vaší aplikaci, např.:

<configuration>
  <system.web>
    <healthMonitoring enabled="true">
      <rules>
        <add name="Mail Notifications on All Errors" eventName="All Errors" provider="SimpleMailWebEventProvider" profile="Default"/>
      </rules>
      <providers>
        <add name="SimpleMailWebEventProvider" type="System.Web.Management.SimpleMailWebEventProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" from="errors@havit.cz" to="errors@example.cz" subjectPrefix="MyApplication: " buffer="true" bufferMode="Notification" maxEventLength="4096" maxMessagesPerNotification="2"/>
      </providers>
    </healthMonitoring>
  </system.web>
</configuration>

…výše uvedená konfigurace Vám zajistí zasílání mailových notifikacích o neobsloužených výjimkách a chyách Vaší aplikace, jednoduché, prosté.

Jak na to u consolových a WinForm aplikací?

Pro consolové či WinForm aplikace nic jako healthMonitoring připraveno není, nicméně s pár řádky kódu lze dosáhnout obdobného efektu a dokonce u toho využít široké možnosti pro tracing v .NET 2.0. Základní myšlenka je prostá:

 • .NET 2.0+ v sobě obsahuje široké možnosti pro tracing, kdy můžeme definovat různé zdroje zpráv (TraceSource), zprávy různé rozdělovat (Switch), filtrovat (TraceFilter) a směrovat na různé listenery (výstup do konzole, XML, textového souboru, event-logu, SQL, SMTP, atd. další si můžeme napsat) – to vše bez nutnosti jakýchkoliv doplňků – ať už Microsoftích Enterprise Library / Application Blocků, či produktů třetích stran typu Log4Net. Základní přehled o možnostech si můžeme udělat například z článku A Tracing Primer – Part I [Mike Rousos].
 • .NET sám nemá mechanizmus, jak výjimky zapisovat do trace
 • napsat pár řádků kódu, které zajistí zápis výjimek do trace je snadné!!!
 • do trace můžeme buď výjimky posílat explicitně (níže volání ExceptionTracer.TraceException(myException)),
 • nebo se můžeme přihlásit k odběru událostí, které neošetřené výjimky způsobují,
  • obecně jde o událost AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException
  • ve WinForm aplikacích pak událost Application.ThreadException

Interface pro nasazení?  …prostý

V nejjednodušší variantě si můžeme udělat například třídu ExceptionTracer, kterou přihlásíme k odběru příslušných událostí a v obsluze událostí už budeme jen výjimku posílat do trace.

Pro konzolové aplikace:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    ExceptionTracer.SubscribeToUnhandledExceptions();

    throw new InvalidOperationException("Chybka!");

    // ExceptionTracer.Default.TraceException(new ArgumentNullException("param", "Sakrapísek!"));
  }
}

Pro WinFormAplikace:

static class Program
{
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    ExceptionTracer.SubscribeToWindowsFormsThreadExceptions();

    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    Application.Run(new Form1());
  }
}

App.config pak může vypadat nějak takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.diagnostics>
    <sources>
      <source name="Exceptions" switchValue="Error">
        <listeners>
          <add name="LogFileListener"
            type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
             initializeData="Exceptions.log"
          />
          <add name="XmlListener"
             initializeData="Exceptions.xml"
             type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
          />
        </listeners>
      </source>
    </sources>
  </system.diagnostics>
</configuration>

ExceptionTracer [Simplified Version]

Jednoduchá, ale plně funkční verze ExceptionTracekru může vypadat třeba takto:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;

namespace Havit.Diagnostics
{
  public class ExceptionTracer
  {
    /// <summary>
    /// Přihlásí ExceptionTracer k odběru všech neobsloužených výjimek (event AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException).
    /// </summary>
    public static void SubscribeToUnhandledExceptions()
    {
      AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException += new UnhandledExceptionEventHandler(CurrentDomain_UnhandledException);
    }
    private static void CurrentDomain_UnhandledException(object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
    {
      if (e.ExceptionObject is Exception)
      {
        TraceException((Exception)e.ExceptionObject);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Přihlásí ExceptionTracer k odběru všech neobsloužených výjimek WinForm (event Application.ThreadException).
    /// </summary>
    public static void SubscribeToWindowsFormsThreadExceptions()
    {
      Application.ThreadException += new System.Threading.ThreadExceptionEventHandler(Application_ThreadException);
    }
    private static void Application_ThreadException(object sender, System.Threading.ThreadExceptionEventArgs e)
    {
      TraceException(e.Exception);

      // původní implementace obsluhy výjimky, WinForm dialog s chybou
      using (ThreadExceptionDialog excptDlg = new ThreadExceptionDialog(e.Exception))
      {
        DialogResult result = excptDlg.ShowDialog();
        if (result == DialogResult.Abort)
        {
          Application.Exit();
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Pošle do trace zadanou výjimku.
    /// </summary>
    /// <param name="exception">výjimka k zaznamenání</param>
    public static void TraceException(Exception exception)
    {
      TraceSource ts = new TraceSource("Exceptions");

      ts.TraceEvent(TraceEventType.Critical, 0, exception.ToString());

      ts.Flush();
      ts.Close();
    }
  }
}

Příklad výstupu [XML]

<E2ETraceEvent xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/06/E2ETraceEvent">
<System xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/06/windows/eventlog/system">
 <EventID>0</EventID> 
 <Type>3</Type> 
 <SubType Name="Critical">0</SubType> 
 <Level>1</Level> 
 <TimeCreated SystemTime="2008-01-31T21:08:35.0625000Z" /> 
 <Source Name="Exceptions" /> 
 <Correlation ActivityID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" /> 
 <Execution ProcessName="WindowsFormsApplication1" ProcessID="1232" ThreadID="1" /> 
 <Channel /> 
 <Computer>OSKAR</Computer> 
</System>
<ApplicationData>System.ApplicationException: Test !!! at WindowsFormsApplication1.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\Development\ExceptionLogging\WindowsFormsApplication1\Form1.cs:line 20 at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)</ApplicationData> 
</E2ETraceEvent>

Programátorská hádanka – catch & throw

Jaký je rozdíl v prapagaci výjimky z bloku catch:

try
{
...
}
catch (Exception e)
{
  throw;
}

versus

try
{
...
}
catch (Exception e)
{
  throw e;
}

Odpověď je tentokrát jednoduchá a jako obvykle ji najdete o řádku níže napsanou bílým písmem (pro odtajnění třeba označte):

>>> Při vyhození výjimkt přes „throw;“ se nezmění stack trace – výjimka se stále tváří, že vzešla z původní metody. Při vyhození přes „throw e;“ je změněn stack trace, výjimka se tváří, že vzešla z naší metody obsluhující výjimku. <<<

Programátorská hádanka – Výjimka ve výjimkách

Jaký je rozdíl v zachytávání výjimek při použití typu výjimky Exception

try
{
...
}
catch (Exception e)
{
...
}

a bez použití tohoto typu, tedy

try
{
...
}
catch
{
...
}

Zdůrazňuji, že tento rozdíl existuje jen v .NET Frameworku 1.x, ve verzi 2.0 jsou způsoby funkčně rovnocenné.

Odpověď najdete o řádku níže napsanou bílým písmem (pro odtajnění třeba označte):

>>> Konstrukce catch (Exception e) zachytává jen CLS-compliant výjimky, catch zachytává všechny chyby. Praktický rozdíl je při zachytávání chyb z COM objektů, jejichž chyby nejsou CLS-compliant výjimkami. .NET Framework 2.0 tyto chyby z COM objektů zabalí do RuntimeWrappedException, které jsou CLS-compliant, takže je chyba zachycena i při použití catch (Exception e).  <<<

…a jako posledně: teď se přiznejte, kdo jste to znal!