Tag Archives: ViewState

Detekce ztráty ViewState při použití SessionPageStatePersisteru

Pokud směřujete ViewState do Session pomocí SessionPageStatePersisteru, pak se dříve nebo později setkáte s problémem ztrát ViewState a s potřebou detekovat a řešit tuto situaci.

Ke ztrátě ViewState může dojít v následujících případech:

 • v případě zániku/vyčištění Session, zejména při jejím timeoutování při nečinosti uživatele – uživatel si například nechá dlouho otevřenou stránku, vyprší mu mezi tím session, následně provede postback a problém je na světě, došlý postback nemá na serveru už ViewState,
 • v případě ztráty InProc Session díky restartování aplikace (deployment nové verze, recyklace poolu, atp.)
 • v případě vypadnutí stránky z fronty SessionPageStatePersisteru – persister omezuje totiž počet uložených ViewState a při uložení dalšího nejstarší vypadávají. Výchozí délka fronty je 9, je možné ji přenastavit na větší ve web.configu elementem sessionPageState, atributem historySize
  • pokud si například uživatel otevře současně 10 oken aplikace, pak pokud se vrátí k prvnímu oknu a provede postback, opět chybí ViewState,
  • pokud uživatel používá tlačítko Zpět browseru, např. pokud máme na stránce grid a každý řádek má na sobě tlačítko Detail, jehož obsluha události dělá redirect na stránku s detaily. Takový uživatel pokud klikne na detail prvního řádku, pak Zpět, druhého řádku, Zpět, … kliknutím na detail desátého řádku už způsobený postback na serveru nemá svůj ViewState (devět ViewState detailů vytlačilo z fronty ViewState stránky s gridem) a problém je zase na světě.

Jak takovou situaci detekovat? …overridováním metody LoadPageStateFromPersistenceMedium() v našich stránkách (obvykle pomocí společného předka všech stránek, nějakého PageBase):

protected override object LoadPageStateFromPersistenceMedium()
{
  // base implementace vrací new Pair(pageStatePersister.ControlState, pageStatePersister.ViewState);
  object pageState = base.LoadPageStateFromPersistenceMedium();

  // ztrátu ViewState můžeme tedy detekovat jako (pair.Second == null)
  // metoda LoadPageStateFromPersistenceMedium se volá jen pro IsPostBack
  Pair pair = pageState as Pair;
  if ((pair != null) && (pair.Second == null))
  {
    Trace.Warn("ViewStateLost !!!");

    FormsAuthentication.RedirectToLoginPage();
  }

  return pageState;
}

Základní (base) implementace metody LoadPageStateFromPersistenceMedium() totiž nedělá celkem nic jiného, než že z použitého persisteru získá ControlState, ViewState a udělá z nich Pair.

Situaci můžeme řešit například tím, že uživatele požádáme o nové přihlášení, či provedeme redirect kamsi do rootu nebo sami na sebe. ViewState už nikde nevydolujeme, musíme z toho nějak vybruslit, aniž bychom uživatele obšťastnili výjimkou NullReferenceException, InvalidFormatException a jinými podobnými, které v takových situacích nastávají.

ViewState vs. fáze Init, aneb jak jsem se chytil

Na svém posledním ASP.NET kurzu jsem se báječně chytil na jednom primitivním demu na fungování ViewState. Krásně jsem předváděl, jak „ve fázi Init není ještě ViewState trackován, po fázi Init nastává LoadViewState a před tím se zapne jeho tracking – TrackViewState()“, nu což, vyrobil jsem si krásné demo a nestíhal jsem pak chvíli zírat.

(Základy fungování ViewState viz článek Co by měl každý vědět o ViewState.)

„Nefunkční“ demo

Vyrobil jsem primitivní stránku, s jedním Labelem a jedním tlačítkem.

<asp:Label ID="MyLabel" Text="Výchozí text" runat="server" />
<asp:Button ID="MyButton" Text="Postback" runat="server" />

a jak jsem se demonstrovat, jak přiřazení vlastnosti Text ve fázi Init nepřežije postback:

void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    MyLabel.Text = "Nová hodnota z fáze Init!";
  }
}

Uff, jaké bylo mé překvapení, když Label i po kliknutí na tlačítko Postback přežíval s hodnotou „Nová hodnota z fáze Init!“. Mnohým je hned jasné, kde jsem udělal chybu, ostatním přiblížím:

ViewState v životním cyklu stránek/controlů

Mé překvapení naštěstí netrvalo dlouho, rychle jsem si ověřil, kde přesně se volá v životním cyklu controlů TrackViewState() a rozuzlení bylo na světě:

 1. TrackViewState() není první operace po fázi Init, nýbrž poslední operace fáze Init samotné,
 2. fáze Init (jako jediná ze základních fází životního cyklu) probíhá zdola nahoru, procházením stromu control-tree do hloubky – fáze Init nadřazeného controlu je završena až po dokončení fází Init všech jeho child-controls.

Výsledek je tedy nasnadě, v obsluze události Page_Init jsme úplně na vrcholu control-tree a fáze Init jednotlivých controlů již proběhla. Jejich TrackViewState() již proběhl a ViewState controlů tak již sleduje změny jednotlivých hodnot. Nastavení MyLabel.Text ve fází Page_Init tedy již je operací, kdy změny ViewState labelu jsou sledovány, narozdíl od ViewState stránky (Page) samotné, kde ještě TrackViewState() neproběhl.

„Funkční“ demo

Demo jsem rychle opravil a vše krásně fungovalo, jak má:

void MyLabel_Init(object sender, EventArgs e)
{
  if (!Page.IsPostback)
  {
    this.Text = "Text nastavený ve fázi Init labelu, nepřežije Postback.";
  }
}

void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostback)
  {
    this.Title = "Title nastavený ve fázi Init page, nepřežije Postback.";
  }
}

Ve fázi Init samotného Labelu ještě jeho TrackViewState() neproběhl, tedy se Text nezachová.

Ve fázi Init stránky už proběhl TrackViewState() controlů, ale stránky samotné ještě ne, tedy třeba Title se nezachová.

SessionPageStatePersister: Ukládání ViewState do Session

ViewState se standardně ukládá do formulářového hidden input-fieldu do stránky, posílá se tedy sem a tam na klienta (GET) a zpět na server (POST).

Díky mechanizmu page-adapterů a připraveného SessionPageStatePersister-u lze v ASP.NET velmi snadno přesměrovat ukládání ViewState do Session, tedy na stranu serveru. Primárně je tento mechanizmus určený pro použití se zařízeními (browsery), kde není možné nebo žádoucí view-state pomocí hidden-fieldu přenášet (PDA, mobily, atp.). Nic nám však nebrání rozšířit jeho využití na všechny stránky.

Potřebujeme pouze dvě věci:

1. Připravit page-adapter, který používá SessionPageStatePersister

Vysvětlovat mechanizmus control-adapterů je mimo rozsah tohoto článku – je to prostě něco, co dokáže poměrně dost modifikovat výchozí chování controlů (a stránka je control), například zajistit jiné renderování, nebo právě způsob ukládání ViewState.

Potřebný page-adapter bude vypadat takto:

public class PageAdapter : System.Web.UI.Adapters.PageAdapter
{
  public override PageStatePersister GetStatePersister()
  {
   return new SessionPageStatePersister(this.Page);
  }
}

…nejde o nic jiného, než říci, že se má použít připravený SessionPageStatePersister.

2. Aplikovat page-adapter pomocí .browser souboru

ASP.NET řekneme, že má příslušný page-adapter použít, tak, že modifikujeme/vytvoříme příslušný .browser soubor. Modifikovat lze buď globální nastavení ve složce <windir>\Microsoft.NET\Framework\<ver>\CONFIG\Browsers, nebo pro jednotlivou aplikaci vytvořit .browser soubor do složky ~/App_Browsers.

Soubor ~/App_Browsers/My.browser bude vypadat třeba takto:

<browsers>
  <browser refID="Default">
   <controlAdapters>
     <adapter controlType="System.Web.UI.Page" adapterType="MyNamespace.PageAdapter"/>
   </controlAdapters>
  </browser>
</browsers>

…to je prakticky vše, co musíme udělat pro ukládání ViewState do Session.

Alternativa – overrride Page.PageStatePersister

Pokud máme ve svém projektu zavedenu společnou bázovou třídu všech stránek (což každopádně i jinak doporučuji), pal můžeme místo PageAdapteru můžeme i rovnou overridování property PageStatePersister:

protected override PageStatePersister PageStatePersister
{
  get
  {
    if (_pageStatePersister == null)
    {
      _pageStatePersister = new SessionPageStatePersister(this.Page);
    }
    return _pageStatePersister;
  }
}
private PageStatePersister _pageStatePersister;

…nevýhodou je pevné zakomponování volby Session jako ViewState uložiště do aplikace, na rozdíl od předchozí konfigurační možnosti nad hotovou aplikací.

POZOR!!! Od property PageStatePersister se nedokumentovaně očekává, že ji bude během jednoho requestu možno volat opakovaně a stále bude vracet stejnou instanci! Zatímco metoda PageAdapter.GetStatePersister() je zvnějšku obalena cachováním instance, v property si tento mechanizmus musíme zajistit sami pomocí private fieldu.

Konfigurace SessionPageStatePersisteru

SessionPageStatePersister se dá konfigurovat z web.configu pomocí elementu <sessionPageState />:

<system.web>
 <sessionPageState historySize="9" />
</system.web>

Jediným nastavitelným atributem je historySize, kterým se volí počet ViewState záznamů, které má persister udržovat. Výchozí hodnota je 9.

Úskalí použití SessionPageStatePersisteru

 • ViewState je ukládán jako položky Session + existuje slovník, který udržuje jaké klíče v Session odpovídají jakému požadavku.
 • Výchozí velikost tohoto slovníku je 9 záznamů, lze však změnit pomocí konfigurace.
 • Každý požadavek vytvoří nový záznam, desátý požadavek vytěsní první.
 • Pokud si tedy uživatel otevře více než 9 oken, pak načtení view-state selhává!!! Metoda není tedy ve výchozím nastavení příliš vhodná pro stránky s frames, nebo různá dialogová okna.
 • Ztrátou Session ztratíme i ViewState, pokud tedy máme například InProc session a restartujeme webovou aplikaci, ViewState je pryč.

Východiskem z některých situací je detekce ztráty ViewState.

Co by měl každy vědět o ViewState

1. ViewState není odpovědný za zachování vlastních hodnot controlů mezi postbacky

ViewState není potřeba pro zachování hodnot (Value) TextBoxů, CheckBoxů, DropDownListů a jiných Web controlů mezi postbacky. Tyto hodnoty jsou uloženy standardně ve formulářových postback datech (POST/GET) a ASP.NET je nastaví v metodě LoadPostData() pro všechny prvky, které implementují rozhraní IPostBackDataHandler. Na to, aby nám mezi roundtripy zůstal text v TextBoxu tedy nepotřebujeme ViewState!!!

2. Na co tedy ViewState?

ViewState je vlastnost každého controlu zděděná od System.Web.UI.Control (má ji tedy i Page) a jeho základní funkčnost je založena ná následující implementaci vlastností:

public string NavigateUrl
{
  get
  {
   string text = (string) ViewState["NavigateUrl"];
   if (text != null)
     return text;
   else
     return string.Empty;
  }
  set
  {
   ViewState["NavigateUrl"] = value;
  }
}

Hodnoty vlastností (property) se tedy ukládají do a čtou z ViewState, veškeré jejich změny se promítají do ViewState.

3. ViewState je typu StateBag

ViewState je typu System.Web.UI.StateBag, která implementuje mj. IDictionary (slouží k ukládání párů klíč-hodnota) a interně používá HybridDictionary.
Důležitou metodou StateBagu je SaveViewState(), která odpovídá za uložení ViewState.
Celý fígl je v tom, že metoda SaveViewState() uloží jenom ty vlastnosti, které se změnily po zavolání metody TrackViewState().

4. Co se tedy ukládá při uložení ViewState?

Funkčnost ViewState je úzce spojena s life-cyclem stránky a okamžikem volání metody TrackViewState(). Ta je volána na konci události Init každého controlu, a tedy i stránky (pro zjištění, zda-li již byla volána, lze použít property IsTrackingViewState).
Změny properties provedené před koncem události Init každého controlu se tedy s ViewState neukládají, veškeré další změny až do volání metodySaveViewState() (v události SaveViewState) ano.

5. Jak tedy stránka/control s ViewState funguje?

Vezměme si krátký příklad:

  private void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   lblMessage.Text = "Goodbye, Everyone!";
  }

Co se stane při první návštěvě stránky:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nic se nestane, není postback
 3. „Save ViewState stage“: nic se nestane, nejsou změny ViewState
 4. „Render Stage“: Label je renderován s „Hello, World!“

Co se stane při kliku na Change Message tlačítko:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nic se nestane, ViewState stránky je prázdný
 3. „Raise Postback Event“: btnSubmit_Click nastaví
 4. lbl.Message=“Goodbye, Everyone!“
 5. „Save ViewState stage“: property Text od Labelu je uložena do ViewState, protože se změnila (po volání TrackViewState())
 6. „Render Stage“: Label je renderován s „Goodbye, everyone!“

Co se stane při kliku na Empty postback tlačítko:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nastaví se lblMessage.Text=“Goodbyw, Everyone!“ z ViewState
 3. „Save ViewState stage“: property Text od Labelu je uložena do ViewState, protože se změnila (po volání TrackViewState())
  „Render Stage“: Label je renderován s „Goodbye, everyone!“

Shrnutí & spol.

 1. Do ViewState se ukládají všechny změny v properties controlů provedené po ukončení události Init.
 2. Protože ViewState ukládá pouze vlastnosti controlů a ne controly samotné, musíme dynamicky přidávané controly přidávat při každém postbacku stránky znovu a znovu – nejlépe během události Init (uděláme-li to však i později, metoda .Add() zajistí nahrání ViewState do přidávaných controlů).
 3. U editovatelných DataGridů je vypnutí ViewState docela dřina.
 4. ViewState se ukládá rekurzivně včetně ViewState child-controlů a to v serializované podobě pomocí LOSFormateru.
 5. ViewState lze ukládat i na serveru na disk nebo do databáze pomocí překrytí metod SavePageStateToPersistenceMedium() aLoadViewStateFromPersistenceMedium(), které standardně právě používají hidden-field ___VIEWSTATE. V některém z dalších článků si ukážeme ukládání do Session.
 6. Další možností na zmenšení ViewState je jeho komprese a dekomprese.
 7. ViewState je chráněn před změnami pomocí machine authentication check (MAC), který však pouze kontroluje, je-li ViewState od stejné verze stránky.
 8. ViewState lze i šifrovat, rozhodně se však nedoporučuje pro ukládání citlivých informací.