Category Archives: Blazor

Cancellation Tokens [Jiří Kanda, Vzdělávací okénko, 5.5.2021]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT, kde Jirka Kanda ukazoval využití a práci s CancellationTokens v asynchronním programování.

Blazor – životní cyklus komponent [Jiří Kanda, Vzdělávací okénko, 24.3.2021]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT, kde Jirka Kanda ukazoval životní cyklus Razor (Blazor) komponent:

Havit.Blazor – HxGrid [Jiří Kanda, Vzdělávací okénko, 24.3.2021]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT, kde Jirka Kanda ukazoval komponentu HxGrid z balíčku Havit.Blazor:

Havit.Blazor stack onboarding [Robert Haken, Vzdělávací okénko, 16.3.2021]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 16. března 2021, kde nabízím pohled do nitra naší kuchyně – vstupní seznámení s naším Havit.Blazor stackem.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

HxInputFile – rozšíření Blazor InputFile komponenty o přímý (nativní) upload a progress-indikaci

V .NET 5. dostal Blazor InputFile komponentu, která zpřístupňuje vybrané soubory v podobě streamu (IBrowserFile.OpenReadStream).

V případě Blazor Serveru je to celkem použitelné, implementace InputFile protlačí obsah souboru na server pomocí SignalR téměř plnou rychlostí (odhadem o 30% pomaleji než nativní HTTP upload). V případě Blazor WebAssembly je ale implementace přenosu dat na server ponechána na vývojářích a možnosti nejsou růžové.

Blazor dokáže přes unmarshalled interop dostat obsah souboru do WASM velmi rychle (cca 100MB/s), jenže vyšťouchat větší soubor z WASM na server je o dost horší a pro větší soubory nepoužitelné:

Přímý (nativní) upload

Abychom překonali limity InputFile komponenty ve WASM, můžeme soubory uploadovat na server přímo z JavaScriptu pomocí XMLHttpRequest (fetch() API se na to moc nehodí, protože zatím nedává rozumné informace o progressu):

var data = new FormData();
data.append('file', file, file.name);
 
var request = new XMLHttpRequest();
request.open('POST', uploadEndpointUrl, true);
request.send(data);

Progress indikace

XMLHttpRequest nám dává hezké API v podobě události onprogress:

request.upload.onprogress = function (e) {
  // e.loaded - bytes already uploaded
  // e.total - total upload size (slightly bigger than the file size)
};

HxInputFile / HxInputFileCore

Když to dáme celé dohromady, můžeme vytvořit komponentu zděděnou z InputFile. Říkejme jí HxInputFileCore (a k tomu HxInputFile, který už je Bootstrap podobou s drobnými vylepšeními kolem).

Klíčové části zdrojového kódu komponenty pak budou:

public partial class HxInputFileCore : InputFile, IAsyncDisposable
{
  [Parameter] public string UploadUrl { get; set; }
  [Parameter] public EventCallback<UploadProgressEventArgs> OnProgress { get; set; }
  [Parameter] public EventCallback<FileUploadedEventArgs> OnFileUploaded { get; set; }
  [Parameter] public EventCallback<UploadCompletedEventArgs> OnUploadCompleted { get; set; }
  [Parameter] public bool Multiple { get; set; }
  [Parameter] public string Id { get; set; } = "hx" + Guid.NewGuid().ToString("N");
 
  [Inject] protected IJSRuntime JSRuntime { get; set; }
 
  private DotNetObjectReference<HxInputFileCore> dotnetObjectReference;
  private IJSObjectReference jsModule;
 
  public HxInputFileCore()
  {
    dotnetObjectReference = DotNetObjectReference.Create(this);
  }
 
  protected override void OnParametersSet()
  {
    base.OnParametersSet();
 
    // TODO Temporary hack as base implementation of InputFile does not expose ElementReference (vNext: https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/main/src/Components/Web/src/Forms/InputFile.cs)
    AdditionalAttributes ??= new Dictionary<string, object>();
    AdditionalAttributes["id"] = this.Id;
    AdditionalAttributes["multiple"] = this.Multiple;
  }
 
  public async Task StartUploadAsync(string accessToken = null)
  {
    jsModule ??= await JSRuntime.InvokeAsync<IJSObjectReference>("import", "./_content/Havit.Blazor.Components.Web/hxinputfilecore.js");
    await jsModule.InvokeVoidAsync("upload", Id, dotnetObjectReference, this.UploadUrl, accessToken);
  }
 
  [JSInvokable("HxInputFileCore_HandleUploadProgress")]
  public async Task HandleUploadProgress(int fileIndex, string fileName, long loaded, long total)
  {
    var uploadProgress = new UploadProgressEventArgs() { /*...*/  };
    await OnProgress.InvokeAsync(uploadProgress);
  }
 
  [JSInvokable("HxInputFileCore_HandleFileUploaded")]
  public async Task HandleFileUploaded(int fileIndex, string fileName, long fileSize, string fileType, long fileLastModified, int responseStatus, string responseText)
  {
    var fileUploaded = new FileUploadedEventArgs() { /* ... */ };
    await OnFileUploaded.InvokeAsync(fileUploaded);
  }
 
  [JSInvokable("HxInputFileCore_HandleUploadCompleted")]
  public async Task HandleUploadCompleted(int fileCount, long totalSize)
  {
    var uploadCompleted = new UploadCompletedEventArgs() { /* ... */
    };
    await OnUploadCompleted.InvokeAsync(uploadCompleted);
  }
 
  public async ValueTask DisposeAsync()
  {
    // ...
  }
}

…a podpůrný JavaScript k tomu:

export function upload(inputElementId, hxInputFileDotnetObjectReference, uploadEndpointUrl, accessToken) {
  var inputElement = document.getElementById(inputElementId);
  var dotnetReference = hxInputFileDotnetObjectReference;
  var files = inputElement.files;
  var totalSize = 0;
  var uploadedCounter = 0;
 
  for (var i = 0; i < files.length; i++) {
    (function (curr) {
      var index = curr;
      var file = files[curr];
      totalSize = totalSize + file.size;
 
      var data = new FormData();
      data.append('file', file, file.name);
 
      var request = new XMLHttpRequest();
      request.open('POST', uploadEndpointUrl, true);
 
      if (accessToken) {
        request.setRequestHeader('Authorization', 'Bearer ' + accessToken);
      }
 
      request.upload.onprogress = function (e) {
        dotnetReference.invokeMethodAsync('HxInputFileCore_HandleUploadProgress', index, file.name, e.loaded, e.total);
      };
      request.onreadystatechange = function () {
        if (request.readyState === 4) {
          dotnetReference.invokeMethodAsync('HxInputFileCore_HandleFileUploaded', index, file.name, file.size, file.type, file.lastModified, request.status, request.responseText);
        };
 
        uploadedCounter++;
        if (uploadedCounter === files.length) {
          dotnetReference.invokeMethodAsync('HxInputFileCore_HandleUploadCompleted', files.length, totalSize);
        }
      }
 
      request.send(data);
    }(i));
  }
}

Komponenty jsou součástí open-source balíčku Havit.Blazor, který najdete na GitHub.

Použití

<HxInputFile @ref="hxInputFileComponent" Label="HxInputFile" UploadUrl="/file-upload-streamed/" OnProgress="HandleProgress" OnFileUploaded="HandleFileUploaded" OnUploadCompleted="HandleUploadCompleted" Multiple="true" />
 
<HxButton Text="Upload" OnClick="HandleUploadClick" />
 
@code
{
  private HxInputFile hxInputFileComponent;
 
  private async Task HandleUploadClick()
  {
    files.Clear();
 
    string accessToken = null;
     
    var accessTokenResult = await ... // use IAccessTokenProvider
    await hxInputFileComponent.StartUploadAsync(accessToken);
  }
 
  private Task HandleProgress(UploadProgressEventArgs progress)
  {
    // indicate progress here
  }
 
  private Task HandleFileUploaded(FileUploadedEventArgs fileUploaded)
  {
    // individual file uploaded
  }
 
  private Task HandleUploadCompleted(UploadCompletedEventArgs uploadCompleted)
  {
    // all files uploaded
  }
}

TODOs

První verze komponenty neřeší některé detaily. Bude potřeba ještě:

 • Limit velikosti souborů
 • Limit počtu paralelně uploadovaných souborů
 • Vylepšit obsluhu chyb
 • …?

Odkazy

Viz též

Líbí se Vám Blazor?

Přidejte se k nám…

Blazor – Stav světa a co se chystá v .NET5 – záznam, slides, dema [WUG Days Online 2020]

Záznam z přednášky pro konferenci WUG Days Online 2020, kterou pořádalo sdružení WUG Česká Republika ve dnech 21. až 23. října 2020.

DEMA: https://github.com/hakenr/BlazorNet5Demos

HAVIT & Blazor – pohled do kuchyně [Jiří Kanda, Vzdělávací okénko, 29.7.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT, kde Jirka Kanda ukazoval, jaký stack máme v HAVITu připravený pro vývoj aplikací v Blazor.

Blazor – Razor Class Libraries [Daniel Vršek, Vzdělávací okénko, 22.4.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 22. dubna 2020, kde Daniel Vršek povídal o vytváření knihoven komponent pro Blazor.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

Blazor WebAssembly + gRPC-Web code-first [Robert Haken, Vzdělávací okénko, 15.4.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 15. dubna 2020, kde jsem povídal o komunikaci mezi Blazor WebAssembly front-endem a ASP.NET Core backendem prostřednictvím gRPC-Web protokolu a s code-first přístupem (bez .proto souborů).

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.