Tag Archives: Lifecycle

Blazor – životní cyklus komponent [Jiří Kanda, Vzdělávací okénko, 4.3.2020]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 4. března 2020, kde Jiří Kanda mluvil o Blazoru, jeho komponentách a jejich životním cyklu – inicializaci, nastavování parametrů, event callbacích, atp.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

Detailní ASP.NET Request + WebForm Page LifeCycle diagram

Pokud se zabýváte technologií ASP.NET do hloubky, může se Vám hodit můj „ASP.NET 2.0/3.5 Request + Page LifeCycle Diagram“:

ASP.NET LifeCycle 2

Jedná se o první verzi mého diagramu, který hodlám dále graficky vylepšovat a zpřehledňovat. Až mi zbyde chvilka, dám sem i PDF verzi k tisku. Stejnětak je možné, že jsem v něm někde udělal chybu. Pokud tedy nějakou nesrovnalost objevíte, dejte mi prosím vědět.

Červeně jsou označena místa, kde se lze zapojit s vlastní invencí, jde buď o události, virtuální metody, nebo adapter. Modře jsou vyznačeny interface pro implementaci dané funkčnosti a šedě jsou interní implementace ASP.NET.

Viz též

Pozor na Response.Redirect(), Response.End() a obsluhu výjimek

Jak myslíte, že dopadne následující příklad po kliknutí na tlačítko? (Stránka obsahuje jen label MyLabel a button MyButton)

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected override void OnLoad(EventArgs e)
  {
    base.OnLoad(e);

    MyLabel.Text = (string)Session["OK"];
  }

  void MyButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    try
    {
      Session["OK"] = "ok";
      Response.Redirect("~/");
    }
    catch
    {
      Session["OK"] = "exception";
    }
  }
}

Mnohé z Vás asi překvapím, když řeknu, že do Session[„OK“] se uloží „exception“ a ten se v dalším requestu i zobrazí.

Response.Redirect(), resp. metoda Response.End(), kterou Redirect sám volá, totiž funguje tak, že vyvolá ve webové aplikaci interní výjimku (Thread.CurrentThread.Abort()), která je samotnou webovou aplikací zpracovávána tak, aby bylo dosaženo kýženého efektu, tj. aby se vykonávání kódu zastavilo v daném místě a další kód se nevykonal (resp. tato ThreadAbortException se na konci catch-bloků vyvolává znovu a jsou vykonány všechny příslušné catch/finally bloky a tedy např. i Page.OnUnload()).

Potíž však nastane v okamžiku, kdy sami obalíme volání Response.Redirect() či Response.End() zachytáváním výjimek a nespecifikujeme dostatečně typ výjimek, které chceme zachytávat. Pokud necháme chytat výjimky všechny, uvedeme jako typ Exception, pak se dočkáme nežádoucího efektu, kdy nám volání Response.Redirect()/End() způsobí vykonání obsluhy výjimky, blok catch.

Východiskem je tedy obsluhovat pouze specifické typy výjimek, tak, jak to ostatně obecné guidelines doporučují pro všechny situace.

Co by měl každy vědět o ViewState

1. ViewState není odpovědný za zachování vlastních hodnot controlů mezi postbacky

ViewState není potřeba pro zachování hodnot (Value) TextBoxů, CheckBoxů, DropDownListů a jiných Web controlů mezi postbacky. Tyto hodnoty jsou uloženy standardně ve formulářových postback datech (POST/GET) a ASP.NET je nastaví v metodě LoadPostData() pro všechny prvky, které implementují rozhraní IPostBackDataHandler. Na to, aby nám mezi roundtripy zůstal text v TextBoxu tedy nepotřebujeme ViewState!!!

2. Na co tedy ViewState?

ViewState je vlastnost každého controlu zděděná od System.Web.UI.Control (má ji tedy i Page) a jeho základní funkčnost je založena ná následující implementaci vlastností:

public string NavigateUrl
{
  get
  {
   string text = (string) ViewState["NavigateUrl"];
   if (text != null)
     return text;
   else
     return string.Empty;
  }
  set
  {
   ViewState["NavigateUrl"] = value;
  }
}

Hodnoty vlastností (property) se tedy ukládají do a čtou z ViewState, veškeré jejich změny se promítají do ViewState.

3. ViewState je typu StateBag

ViewState je typu System.Web.UI.StateBag, která implementuje mj. IDictionary (slouží k ukládání párů klíč-hodnota) a interně používá HybridDictionary.
Důležitou metodou StateBagu je SaveViewState(), která odpovídá za uložení ViewState.
Celý fígl je v tom, že metoda SaveViewState() uloží jenom ty vlastnosti, které se změnily po zavolání metody TrackViewState().

4. Co se tedy ukládá při uložení ViewState?

Funkčnost ViewState je úzce spojena s life-cyclem stránky a okamžikem volání metody TrackViewState(). Ta je volána na konci události Init každého controlu, a tedy i stránky (pro zjištění, zda-li již byla volána, lze použít property IsTrackingViewState).
Změny properties provedené před koncem události Init každého controlu se tedy s ViewState neukládají, veškeré další změny až do volání metodySaveViewState() (v události SaveViewState) ano.

5. Jak tedy stránka/control s ViewState funguje?

Vezměme si krátký příklad:

  private void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   lblMessage.Text = "Goodbye, Everyone!";
  }

Co se stane při první návštěvě stránky:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nic se nestane, není postback
 3. „Save ViewState stage“: nic se nestane, nejsou změny ViewState
 4. „Render Stage“: Label je renderován s „Hello, World!“

Co se stane při kliku na Change Message tlačítko:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nic se nestane, ViewState stránky je prázdný
 3. „Raise Postback Event“: btnSubmit_Click nastaví
 4. lbl.Message=“Goodbye, Everyone!“
 5. „Save ViewState stage“: property Text od Labelu je uložena do ViewState, protože se změnila (po volání TrackViewState())
 6. „Render Stage“: Label je renderován s „Goodbye, everyone!“

Co se stane při kliku na Empty postback tlačítko:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nastaví se lblMessage.Text=“Goodbyw, Everyone!“ z ViewState
 3. „Save ViewState stage“: property Text od Labelu je uložena do ViewState, protože se změnila (po volání TrackViewState())
  „Render Stage“: Label je renderován s „Goodbye, everyone!“

Shrnutí & spol.

 1. Do ViewState se ukládají všechny změny v properties controlů provedené po ukončení události Init.
 2. Protože ViewState ukládá pouze vlastnosti controlů a ne controly samotné, musíme dynamicky přidávané controly přidávat při každém postbacku stránky znovu a znovu – nejlépe během události Init (uděláme-li to však i později, metoda .Add() zajistí nahrání ViewState do přidávaných controlů).
 3. U editovatelných DataGridů je vypnutí ViewState docela dřina.
 4. ViewState se ukládá rekurzivně včetně ViewState child-controlů a to v serializované podobě pomocí LOSFormateru.
 5. ViewState lze ukládat i na serveru na disk nebo do databáze pomocí překrytí metod SavePageStateToPersistenceMedium() aLoadViewStateFromPersistenceMedium(), které standardně právě používají hidden-field ___VIEWSTATE. V některém z dalších článků si ukážeme ukládání do Session.
 6. Další možností na zmenšení ViewState je jeho komprese a dekomprese.
 7. ViewState je chráněn před změnami pomocí machine authentication check (MAC), který však pouze kontroluje, je-li ViewState od stejné verze stránky.
 8. ViewState lze i šifrovat, rozhodně se však nedoporučuje pro ukládání citlivých informací.