Tag Archives: Tipy a Triky

Visual Studio: Spouštění webových projektů do nového maximalizovaného okna browseru

Otravuje mě, že výchozí podoba spuštění webového projektu (otevření webové stránky) z Visual Studia způsobí použití již otevřeného okna browseru a přidání nového tabu (nebo více). Pokud sleduji třeba screencast na druhém monitoru, je otrava, že mi ho překreje nový tab.

Naštěstí se to dá ve Visual Studiu poměrně snadno ochočit. Stačí otevřít menu Browse with… (ať už pravým tlačítkem v Solution Exploreru, nebo v rozbalovacím menu startování aplikace) a v příslušném dialogu založit „nový browser“ s příslušnými parametry příkazového řádku.

Pro Chrome, který používám, to vypadá takto:

2016-10-06_10-51-12.png

…teď už stačí jen zvolit příslušný „browser“ jako Default a je to. Příští spuštění již budou do nového maximalizovaného okna.

Pro další browsery to bude obdobné. Přepínačů samozřejmě existují tuny a dají se tak navolit i další věci (incognito, window size/position, disable plugins, …).

Windows Explorer: Založení/přejmenování souboru s názvem začínajícím tečkou

Pokud potřebujete vytvořit nebo přejmenovat ve Windows Exploreru soubor/složku na jméno, které začíná tečkou (.tfignore, .svn, …), funguje jednoduchý trik – přidejte ještě jednu tečku na konec jména(např. „.tfignore.“). Windows Explorer to překousne a záměru je dosaženo.

…starý trik, ale občas si ho musím připomenout.

SQL: Jsou dvě data (small)datetime ze stejného dne?

Potíž je v tom, že typ (small)datetime obsahuje mimo údaje data i čas. Můžeme samozřejmě zařídit, aby naše záznamy měly tento čas 00:00, ale stejně občas na tento problém narazíme.

Měli bychom rozlišit dvě situace, porovnávání s pevným dnem, nebo hledání shod ve variabilních datech.

Hledání shod ve variabilních datech

Jsme zde v situaci, kdy obě porovnávané složky jsou variabilní, u obou se musíme vypořádat s ignorováním složky dne.

SQL Server 2008 a novější verze mají datový typ date. Pokud tedy nejsme zrovna na nějaké pravěké verzi SQL, ukazuje se jako nejrychlejší (ač možná překvapivě) tato konverze:

SELECT MyColumn FROM MyTable
	WHERE CONVERT(date, DateColumn1) = CONVERT(date, DateColumn2)

Pro starší verze SQL serveru je použitelných několik o dost méně výhodných (pomalejších) podob. Protože SQL 2005 a starší již dnes považuji za pravěk, nebudu již rozebírat jejich výhody/nevýhody a rychlost:

...
WHERE
  (YEAR(Datum1) = YEAR(Datum2)
  AND (MONTH(Datum1) = MONTH(Datum2)
  AND (DAY(Datum1) = DAY(Datum2)

WHERE 
  (YEAR(Datum1) = YEAR(Datum2))
  AND (DATEPART(dayofyear, Datum1) = DATEPART(dayofyear, Datum2))

WHERE CONVERT(varchar(10), Datum1, 101) = CONVERT(varchar(10), Datum2, 101)

WHERE FLOOR(CONVERT(float, Datum1)) = FLOOR(CONVERT(float, Datum2))

Porovnání s pevným dnem

Trochu jiná situace nastává v okamžiku, kdy jeden z údajů je pevný. Například hledáme záznamy založené určitého dne

DECLARE @DateFilter smalldatetime
SET @DateFilter = '20090305'

SELECT Created FROM MyTable
	WHERE
		(Created >= @DateFilter)
		AND (Created < DATEADD(day, 1, @DateFilter))

…zde s výhodou celý problém převádíme na porovnávání s konstantami, a pokud máme k dispozici vhodný index, dokonce na operaci Index Seek.

Kupodivu úplně identický execution plan (Index Seek) a se stejnými časy dotazu (testováno na obrovských datech na MS SQL Serveru 2012) dostáváme i pro podobu:

DECLARE @DateFilter date
SET @DateFilter = '20090305'

SELECT Created FROM MyTable
	WHERE CONVERT(date, Created) = @DateFilter

C# 5: Caller Info Attributes

Zajímavá novinka v C# 5 poslouží například k logování. Následující příklad funguje ve Visual Studio 11 Beta

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Log("Message");
    }

    static void Log(string message,
      [CallerMemberName] string callerMemberName = "",
      [CallerFilePath] string callerFilePath = "",
      [CallerLineNumber] int callerLineNumber = 0)
    {
      Console.WriteLine(message);
      Console.WriteLine(callerMemberName);
      Console.WriteLine(callerFilePath);
      Console.WriteLine(callerLineNumber);
    }
  }

Výstupem je např:

Message
Main
d:\Development\CallerAttributes\CallerAttributes\Program.cs
14

Health Monitoring a sledování chyb asynchronních postbacků (AJAX)

Health Monitoring je šikovný vestavěný mechanizmus ASP.NET pro sledování a hlášení problémových situací. Typicky je používán pro zápis výjimek aplikace do event-logu nebo jejich posílání mailem.

Slabinou Health Monitoringu je, že se neumí vypořádat s chybami vzniklými během asynchronních postbacků (AJAX) ani s chybami vzniklými v rámci webových služeb ASP.NET. Přesněji řečeno ASP.NET na tyto chyby nějak nepamatuje a neoznamuje je do web-events mechanizmu, na němž je Health Monitoring závislý.

Podívejme se nyní na cestu, jak doplnit do Health Monitoringu sledování chyb AJAXu, sledování chyb webových služeb ponechávám do samostatného článku. Jak již bylo naznačeno, jde o to, že potřebujeme doplnit chybějící oznamování chyb do web.events mechanizmu. Chyba vzniklá během asynchronního postbacku způsobí vyvolání události ScriptManager.AsyncPostBackError. Potřebujeme se tedy napojit na tuto událost s vlastní obsluhou a v ní chybu předat jako WebRequestErrorEvent.

AjaxHealthMonitoring control

Jedním z možných opakovaně použitelných elegantních řešení je vytvoření vlastního controlu, který se bude umisťovat do stránek stejně jako samotný ScriptManager, např. tedy v MasterPage. Uvádím zde kód kolegy Jirky Kandy, který se s tím vypořádal takto:

public class AjaxHealthMonitoring: Control
{
  #region OnInit
  protected override void OnInit(EventArgs e)
  {
    base.OnInit(e);

    ScriptManager scriptManager = ScriptManager.GetCurrent(Page);
    if (scriptManager == null)
    {
      throw new InvalidOperationException("Ve stránce nebyl nalezen ScriptManager, který je controlem AjaxHealthMonitoring vyžadován.");
    }
    scriptManager.AsyncPostBackError += new EventHandler<AsyncPostBackErrorEventArgs>(ScriptManager_AsyncPostBackError);
  }
  #endregion

  #region ScriptManager_AsyncPostBackError
  /// <summary>
  /// Obsluha události AsyncPostBackError ScriptManageru. Zajistí vyvolání události health monitoringu.
  /// </summary>
  private void ScriptManager_AsyncPostBackError(object sender, AsyncPostBackErrorEventArgs e)
  {
    if (e.Exception != null)
    {
      new WebRequestErrorEventExt(e.Exception.Message, this, e.Exception).Raise();
    }
  }
  #endregion
}

Pro úplnost uvádím odvozenou podobou třídy WebRequestErrorEventExt:

public class WebRequestErrorEventExt : WebRequestErrorEvent
{
  public WebRequestErrorEventExt(string message, object eventSource, Exception exception)
    : base(message, eventSource, WebEventCodes.WebExtendedBase + 999, exception)
  {
  }
}

Control se pak používá ve stránce stejně jako ScriptManager (do výstupního HTML kódu nic nerenderuje):

<asp:ScriptManager ScriptMode="Release" AllowCustomErrorsRedirect="true" runat="server" />
<havit:AjaxHealthMonitoring runat="server" />

SmtpTraceListener – mailování výstupů trace

V návaznosti na používání ExceptionTraceru, který pomocí standardní .NET mechanizmů Trace/TraceSource loguje neobsloužené výjimky, jsem dopsal jednoduchý TraceListener, který lze používání pro mailování těchto výjimek na určený mail. Cílovým scénářem je tedy automatické mailování výjimek z consolových/WinForm aplikací, či spíše utilit. Není to zatím příliš vyladěno, spíše takový náznak, jakou cestou se vydat.

Do činnosti se to zapojuje zhruba takto (app.config):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.diagnostics>
    <sources>
      <source name="Exceptions" switchValue="Error">
        <listeners>
<!--          <add name="XmlListener" initializeData="Exceptions.xml" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"/>
          <add name="TextWriterListener" initializeData="Exceptions.log" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"/>
-->
          <add name="SmtpListener" initializeData="Subject=Chyby z mojí utility;To=errors@firma.cz" type="Havit.Diagnostics.SmtpTraceListener, Havit"/>
        </listeners>
      </source>
    </sources>
  </system.diagnostics>
  <system.net>
    <mailSettings>
      <smtp deliveryMethod="Network" from="neco@nekde.cz">
        <network host="mail.server.cz"/>
      </smtp>
    </mailSettings>
  </system.net>
</configuration>

Základem je implementovat třídu dědící z předka TraceListener:

 /// <summary>
  /// TraceListener, který výstup posílá mailem.
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// Inspirováno implementaci System.Diagnostics.XmlWriterListener.
  /// </remarks>
  public class SmtpTraceListener : TraceListener
  {
    #region MailTo
    /// <summary>
    /// E-mailová adresa, na kterou se posílají zprávy.
    /// </summary>
    public string MailTo
    {
      get
      {
        if (_mailTo == null)
        {
          return "devmail@havit.cz";
        }
        return _mailTo;
      }
      set
      {
        _mailTo = value;
      }
    }
    private string _mailTo;
    #endregion

    #region Subject
    /// <summary>
    /// Subject zprávy.
    /// </summary>
    public string Subject
    {
      get
      {
        if (_subject == null)
        {
          return "SmtpTraceListener";
        }
        return _subject;
      }
      set
      {
        _subject = value;
      }
    }
    private string _subject;
    #endregion

    #region Constructors
    /// <summary>
    /// Constructor, který je volán při použití TraceListerneru z app.configu a předává se do něj hodnota atributu initializeData.
    /// </summary>
    /// <param name="initializeData">hodnota atributu initializeData z app.config</param>
    public SmtpTraceListener(string initializeData)
    {
      if (initializeData == null)
      {
        return; // použijí se defaulty        
      }

      foreach (string arg in initializeData.Split(';'))
      {
        string[] paramValue = arg.Split('=');
        if (paramValue.Length >= 2)
        {
          switch (paramValue[0].Trim().ToUpper())
          {
            case "TO":
              MailTo = paramValue[1].Trim();
              break;
            case "SUBJECT":
              Subject = paramValue[1].Trim();
              break;
            default:
              throw new InvalidOperationException("Neznámý parametr konfigurace SmtpTraceListeneru v initializeData.");
          }
        }
      }
    }
    #endregion

    #region SendMessage
    /// <summary>
    /// Interní implementace odesílání mailu.
    /// </summary>
    /// <param name="message">zpráva z trace</param>
    private void SendMessage(string message)
    {
      if (String.IsNullOrEmpty(this.MailTo))
      {
        return;
      }

      try
      {
        MailMessage mailMessage = new MailMessage();
        mailMessage.To.Add(this.MailTo);
        mailMessage.Subject = this.Subject;
        mailMessage.Body = message;
        SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
        smtpClient.Send(mailMessage);
      }
      catch
      {
        // NOOP - nechceme, aby nám nefunkční trace-mailing zabil server
#if DEBUG
        // při debugování nás to ale zajímá
        throw;
#endif
      }

      // http://www.codeproject.com/KB/trace/smtptracelistenerarticle.aspx
      // In the SMTPTraceListener Write method - I call the Flush method. This forces the e-mail output to happen right then, and makes the component more stable.
      // With the Flush taken out of the Write method, I was experiencing some inconsistent behavior - i.e. exceptions thrown sometimes but not always...
      // goofy problem perhaps someone knows why?
      this.Flush();
    }
    #endregion

    #region SendTrace
    /// <summary>
    /// Hlavní interní implementace sestavení mailu.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="data">An array of objects to emit as data. Pokud je string, obsahuje přímo text zprávy.</param>
    private void SendTrace(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, params object[] data)
    {
      StringBuilder message = new StringBuilder();
      foreach (object item in data)
      {
        if (item != null)
        {
          message.AppendLine(item.ToString());
        }
      }
      message.AppendLine();

      message.Append("CommandLine: ");
      message.AppendLine(Environment.CommandLine);

      message.Append("CurrentDirectory: ");
      message.AppendLine(Environment.CurrentDirectory);

      message.Append("MachineName: ");
      message.AppendLine(Environment.MachineName);

      message.Append("UserDomainName: ");
      message.AppendLine(Environment.UserDomainName);

      message.Append(".NET Framework: ");
      message.AppendLine(Environment.Version.ToString());

      if (eventCache != null)
      {
        message.AppendLine();
        message.AppendLine("Call stack:");
        message.AppendLine(eventCache.Callstack);
        message.AppendLine();

        message.AppendLine("Logical operation stack:");
        foreach (object item in eventCache.LogicalOperationStack)
        {
          if (item != null)
          {
            message.AppendLine(item.ToString());
          }
        }
        message.AppendLine();

        message.Append("DateTime: ");
        message.AppendLine(eventCache.DateTime.ToString());

        message.Append("Timestamp: ");
        message.AppendLine(eventCache.Timestamp.ToString());

        message.Append("ProcessId: ");
        message.AppendLine(eventCache.ProcessId.ToString());

        message.Append("ThreadId: ");
        message.AppendLine(eventCache.ThreadId);
      }

      if (!String.IsNullOrEmpty(source))
      {
        message.Append("Source: ");
        message.AppendLine(source);
      }

      message.Append("EventType: ");
      message.AppendLine(eventType.ToString("g"));

      message.Append("EventId: ");
      message.AppendLine(id.ToString("g"));

      SendMessage(message.ToString());
    }
    #endregion

    #region TraceData (override)
    /// <summary>
    /// Writes trace information, an array of data objects and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="data">An array of objects to emit as data.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceData(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, params object[] data)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, null, null, null, data))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, data);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Writes trace information, an array of data objects and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="data">An array of objects to emit as data.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceData(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, object data)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, null, null, data, null))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, data);
      }
    }
    #endregion

    #region TraceEvent (override)
    /// <summary>
    /// Writes trace information, a message, and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceEvent(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, string message)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, message, null, null, null))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, message);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Writes trace information, a formatted array of objects and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="format">A format string that contains zero or more format items, which correspond to objects in the <paramref name="args"/> array.</param>
    /// <param name="args">An object array containing zero or more objects to format.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceEvent(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, string format, params object[] args)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, format, args, null, null))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, format, args));
      }
    }
    #endregion

    #region TraceTransfer (override)
    /// <summary>
    /// Writes trace information, a message, a related activity identity and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    /// <param name="relatedActivityId">A <see cref="T:System.Guid"/> object identifying a related activity.</param>
    public override void TraceTransfer(TraceEventCache eventCache, string source, int id, string message, Guid relatedActivityId)
    {
      SendTrace(eventCache, source, TraceEventType.Transfer, id, String.Format("{0} : {1}", message, relatedActivityId));
    }
    #endregion
    #region Write, WriteLine (override)
    /// <summary>
    /// When overridden in a derived class, writes the specified message to the listener you create in the derived class.
    /// </summary>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    public override void Write(string message)
    {
      TraceEvent(null, "Write", TraceEventType.Information, 0, message);
    }

    /// <summary>
    /// When overridden in a derived class, writes a message to the listener you create in the derived class, followed by a line terminator.
    /// </summary>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    public override void WriteLine(string message)
    {
      this.Write(message);
    }
    #endregion
  }

ASP.NET Device Filters

Nedávno se mi připomněla jedna starší lahůdka (čti obskurnost, za kterou může ten zpropadený svět heterogenních browserů) – Device Filters. Dovolím si tedy připomenout:

Jde o víceméně elegantní deklaratorní zápis, jak nastavovat různé hodnoty jednotlivých properties controlů a direktiv v ASP.NET v závislosti na browseru. Syntaxe je jednoduchá:

<asp:Label IE:Text="Používáte Internet Explorer" Mozilla:Text="Používáte Firefox" PIE:Text="Používáte Pocket IE" Text="Používáte Buchvíco" runat="server" />

Není to jen o properties controlů, dá se to použít i pro direktivy, takže například pro <%@ Page %> lze nastavit MasterPageFile či Theme. Rozpoznávané browsery se řídí browser-definition-files (App_Browsers, browserCaps).