Tag Archives: WinDbg

.NET [Core] Memory Internals – záznam, slides a dema [TechEd DevCon Praha 2019]

Záznam z přednášky pro konferenci TechEd DevCon Praha ze 16. května 2019.

.NET [Core] Internals – Garbage Collection – záznam, slides, dema [.NET Talks, 17.1.2019]

Záznam z mého vystoupení pro .NET Talks Praha ze 17. ledna 2019.

Slides a dema:

Dotčená témata:

 • Memory Architecture,
 • Simple Garbage Collection,
 • GC Roots,
 • GC Generations,
 • Large Object Heap,
 • Finalization, Unmanaged Resources.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

Diagnostika aplikací v Azure AppService – záznam a dema [TechEd Praha 05/2018]

Dema z mé přednášky pro TechEd DevCon Praha z 16.5.2018:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

Azure AppService, Storage, SQL – Tips, Tricks – záznam, slides a dema [ShowIT 2/2018]

Záznam z přednášky pro konferenci ShowIT Bratislava z 1.2.2018. Je publikován na našem HAVIT YouTube Channelu.

Dotčená témata

 • Azure AppService Deployment
 • Azure AppService Configuration
 • Azure AppService Diagnostics
  • Remote Debugging
  • Log Streaming
  • Profiling
  • KUDU, Memory Dumps
 • Azure SQL
  • Elastic Pool, DTU, eDTU
  • Performance Insights (Query Store, Automatic Tuning)
 • DateTime.Now, WEBSITE_TIME_ZONE

WinDbg: SOSEX Help – Command Reference

SOSEX je jedno z mála rozšíření Windows Debuggeru pro .NET (managed code). Přidává pár užitečných příkazů k základnímu SOS, není však snadné seznam podporovaných příkazů online najít.
Seznam příkazů se dá získat přes !sosex.help. Výstup se může hodit, pokud hledáte, která extension bude pro váš scénář diagnostiky nejpříhodnější.

0:000> !sosex.help
SOSEX - Copyright 2007-2015 by Steve Johnson - http://www.stevestechspot.com/
To report bugs or offer feedback about SOSEX, please email sjjohnson@pobox.com
Quick Ref:
--------------------------------------------------
bhi    [filename]                   BuildHeapIndex - Builds an index file for heap objects.
bpsc   (Deprecated. Use !mbp instead)
chi                           ClearHeapIndex - Frees all resources used by the heap index and removes it from memory.
dlk    [-d]                      Displays deadlocks between SyncBlocks and/or ReaderWriterLocks
dumpfd  <FieldAddr>                  Dumps the properties of a FieldDef structure
dumpgen  <GenNum> [-free] [-stat] [-type <TYPE_NAME>]  Dumps the contents of the specified generation
          [-nostrings] [-live] [-dead] [-short]
finq   [GenNum] [-stat]                Displays objects in the finalization queue
frq    [-stat]                    Displays objects in the Freachable queue
gcgen   <ObjectAddr>                  Displays the GC generation of the specified object
gch    [HandleType]... [-stat]            Lists all GCHandles, optionally filtered by specified handle types
help   [CommandName]                 Display this screen or details about the specified command
lhi    [filename]                   LoadHeapIndex - load the heap index into memory.
mbc    <SOSEX breakpoint ID | *>           Clears the specified or all managed breakpoints
mbd    <SOSEX breakpoint ID | *>           Disables the specified or all managed breakpoints
mbe    <SOSEX breakpoint ID | *>           Enables the specified or all managed breakpoints
mbl    [SOSEX breakpoint ID]             Prints the specified or all managed breakpoints
mbm    <Type/MethodFilter> [ILOffset] [Options]    Sets a managed breakpoint on methods matching the specified filter
mbp    <SourceFile> <nLineNum> [ColNum] [Options]   Sets a managed breakpoint at the specified source code location
mdso   [Options]                   Dumps object references on the stack and in CPU registers in the current context
mdt    [TypeName | VarName | MT] [ADDR] [Options]   Displays the fields of an object or type, optionally recursively
mdv    [nFrameNum]                  Displays arguments and locals for a managed frame
mfrag   [-stat] [-mt:<MT>]               Reports free blocks, the type of object following the free block, and fragmentation statistics
mframe  [nFrameNum]                  Displays or sets the current managed frame for the !mdt and !mdv commands
mgu    // TODO: Document
mk    [FrameCount] [-l] [-p] [-a]          Prints a stack trace of managed and unmanaged frames
mln    [expression]                  Displays the type of managed data located at the specified address or the current instruction pointer
mlocks  [-d]                      Lists all managed lock objects and CriticalSections and their owning threads
mroot   <ObjectAddr> [-all]              Displays GC roots for the specified object
mt    (no parameters)                Steps into the managed method at the current position
mu    [address] [-s] [-il] [-n]           Displays a disassembly around the current instruction with interleaved source, IL and asm code
muf    [MD Address | Code Address] [-s] [-il] [-n]  Displays a disassembly with interleaved source, IL and asm code
mwaits  [-d | LockAddr]                Lists all waiting threads and, if known, the locks they are waiting on
mx    <Filter String>                Displays managed type/field/method names matching the specified filter string
rcw    [Object or SyncBlock Addr]           Displays Runtime Callable Wrapper (RCW) COM interop data.
refs   <ObjectAddr> [-target|-source]         Displays all references from and to the specified object
rwlock  [ObjectAddr | -d]               Displays all RWLocks or, if provided a RWLock address, details of the specified lock
sosexhelp [CommandName]                 Display this screen or details about the specified command
strings  [ModuleAddress] [Options]           Search the managed heap or a module for strings matching the specified criteria

ListGcHandles - See gch

Use !help <command> or !sosexhelp <command> for more details about each command.
You can also use the /? (or -?) option on any command to get help for that command.

Azure App Service: Získání full memory dumpu při výskytu určité výjimky

Opakovaně si libuji, co všechno je na Azure App Service z hlediska diagnostiky a správy možné ve srovnání s tradičním webhostingem. Například získat full memory dump je snadné, díky Kudu a SysInternals, které jsou na AppService k dispozici.

…no a pokud ladím konkrétní problém a potřebuji memory dump v momentu výskytu určité výjimky, je to už jenom o správném použití ProcDump ze SysInternals (spustit z Debug Console, kde si aktuální adresář přepnete třeba na LogFiles:


d:\devtools\sysinternals\procdump -accepteula -ma -e 1 -f "FaultException" 9736

…poslední číslo je číslo procesu (získáte z Kudu z Process Exploreru nebo z portálu), v uvozovkách stačí libovolná část názvu typu výjimky (testuje se přes Contains).

Celá věc pak může vypadat třeba takhle:


Kudu Remote Execution Console
Type 'exit' then hit 'enter' to get a new CMD process.
Type 'cls' to clear the console

Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\home>
D:\home\LogFiles>d:\devtools\sysinternals\procdump -accepteula -ma -e 1 -f "FaultException" 9736

ProcDump v9.0 - Sysinternals process dump utility
Copyright (C) 2009-2017 Mark Russinovich and Andrew Richards
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process: w3wp.exe (9736)
Process image: D:\Windows\SysWOW64\inetsrv\w3wp.exe
CPU threshold: n/a
Performance counter: n/a
Commit threshold: n/a
Threshold seconds: n/a
Hung window check: Disabled
Log debug strings: Disabled
Exception monitor: First Chance+Unhandled
Exception filter: [Includes]
*FaultException*
[Excludes]
Terminate monitor: Disabled
Cloning type: Disabled
Concurrent limit: n/a
Avoid outage: n/a
Number of dumps: 1
Dump folder: D:\home\LogFiles\
Dump filename/mask: PROCESSNAME_YYMMDD_HHMMSS
Queue to WER: Disabled
Kill after dump: Disabled

Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process.

CLR Version: v4.0.30319

[07:57:32] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:57:40] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:57:50] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:57:55] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:02] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:10] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:20] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:24] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:32] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:40] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:50] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:58:55] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:02] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:10] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:20] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:25] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:32] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:40] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:50] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:55] Exception: E0434F4D.System.Threading.ThreadAbortException ("Thread was being aborted.")
[07:59:59] Exception: E0434F4D.System.ServiceModel.FaultException ("The message with Action '' cannot be processed at the receive
r, due to a ContractFilter mismatch at the EndpointDispatcher. This may be because of either a contract mismatch (mismatched Acti
ons between sender and receiver) or a binding/security mismatch between the sender and the receiver. Check that sender and recei
ver have the same contract and the same binding (including security requirements, e.g. Message, Transport, None).")
[07:59:59] Dump 1 initiated: D:\home\LogFiles\w3wp.exe_170829_075959.dmp
[08:00:04] Dump 1 writing: Estimated dump file size is 290 MB.
[08:00:11] Dump 1 complete: 290 MB written in 12.1 seconds
[08:00:12] Dump count reached.

D:\home\LogFiles>

Debugging Story: Z Azure WebJobs dashboardu nelze spustit funkci s DateTime parametrem

V krátkosti se podělím o svůj poslední debugging zážitek – ani ne proto, že by byl výjimečný svým zjištěním, ale spíše jako inspiraci pro techniky a postupy, které lze při debuggingu použít.

Symptom

Problém se projevoval tím, že z Azure WebJobs Dashboardu (Kudu) se nám nedařilo spouštět funkci, které jsme potřebovali jako vstupní parametr předat hodnotu typu DateTime:

clip_image002

Spuštění končilo chybou System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime:

clip_image002[5]

Architektura řešení

WebJobs SDK umožňuje, abyste vytvořili WebJob, který v sobě má funkce (Functions). Tyto mohou být spouštěny podle časového plánu, triggerovány událostí na straně Azure (např. nová message v Queue, nový soubor na disku, nový záznam v DB tabulce, atp.), nebo spouštěny ručně pomocí UI Azure WebJobs Dashboardu (součást Kudu, resp. jeho automatické rozšíření).

V našem případě se jednalo o ruční spouštění funkce z Azure WebJobs Dashboardu, které na pozadí funguje tak, že s WebJobs hostem (vaším procesem – WebJobem – který v sobě má aktivní JobHost z WebJobs SDK) komunikuje prostřednictvím Azure Queue.

1. Kontrola formátu data na vstupu

Na začátku člověk samozřejmě pochybuje o tom nejjednodušším – tedy jestli zadává do UI WebJobs Dashboardu hodnotu ve správném formátu. Je to samozřejmě webový formulář, který musí string zapsaný do textboxu nějak parsovat na DateTime.

Hledal jsem tedy ve zdrojácích WebJob SDK (GitHub), jak se vstup na DateTime převádí. Protože už jsem sám implementoval binding vlastního typu (aby bylo možno pohodlně volat z UI funkci, která potřebuje typ na vstupu), celkem rychle jsem se donavigoval na StringToDateTimeConverter, ve kterém je

public DateTime Convert(string input)
{
    return DateTime.ParseExact(input, "O", CultureInfo.InvariantCulture,
      DateTimeStyles.AssumeUniversal | DateTimeStyles.AdjustToUniversal);
}

Aby si ověřil, že mám správnou podobu vstupu, použil jsem nový C# Interactive z Visual Studia 2015 (stejně snadno by pomohl i LINQPad):

image

…zde tedy zakopaný pes nebude, vstup máme správně.

2. Zjištění, jaký string vstupuje do konverze DateTime.ParseExact

Metoda DateTime.ParseExact(..) je poměrně přísná na vstupní formát. Vadí jí i trailing whitespace a podobné “drobnosti”, tedy jsem se vydal cestou zjišťování, co do této metody vstupuje, a kde se to po cestě “pokazí”.

Bohužel situace není úplně jednoduchá – WebJobs SDK a jeho komunikace s Dashboardem nám zde běží v prostředí Azure a není úplně triviální vše napojit z lokálního prostředí a debugovat klasicky ve Visual Studiu (byť by asi nebyl problém lokální instanci nasměrovat na příslušný Azure Storage Account). Nechtělo se mi řešit tuto cestu, která by mi stejně umožnila ladění jen na straně WebJobs hosta, vydal jsem přes analýzu produkčního prostředí Azure.

Mým prvním cílem bylo získat memory-dump WebJobs hosta a zkusit v něm najít, jaký string se parsuje. Vzhledem k tomu, že můj WebJobs host nebyl v danou chvíli zatížen jinou aktivitou, nezdržoval jsem se nastavováním podmínek, za kterých chci memory-dump sejmout (např. při výjimce FormatException, nebo bych mohl zvolit breakpoint do metody Convert, atp.). Rozhodl jsem se to risknout, použít prostý ručně sejmutý memory-dump a doufat, že Garbage Collector mi příslušné instance ještě z paměti nevyhodil, a že v něm něco najdu.

Po prvním neúspěšném pokusu s Kudu Process Explorerem, který mi sejmul bezcenný 64-bitový dump mého 32-bitového procesu, jsem získal dump přes Debug Consoli spuštěním SysInternals ProcDump (viz samostatný post).

Pro prohledávání memory-dumpu se výborně hodí NetExt rozšíření WinDbg se svým !wfrom:

0:000> .symfix
0:000> .reload
0:000> .load c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\sos
0:000> .load netext
0:000> !wfrom -type System.String where ( $contains($string(),"2016-05-14") ) select $addr(), $string()

0 Object(s) listed
71,537 Object(s) skipped by filter

…nicméně žádný řetězec, který by v sobě měl “2016-05-14” se v paměti nenašel.

Nenechal jsem se odradit (byť už jsem podezíral GC) a zkusil hledat jen “2016”:

0:000> !wfrom -type System.String where ( $contains($string(),"2016") ) select $addr(), $string()
..
calculated: 05/14/2016 15:05:23 +02:00
calculated: 0737EC64
calculated: 05/14/2016 15:05:23 +02:00
calculated: 073C1E58
...
50 Object(s) listed
71,487 Object(s) skipped by filter

…padesát stringů s “2016” nalezeno (výpis zkrácen) a mezi nimi i dva, které mě velmi zajímaly. Jsou to přesně moje vstupní hodnoty, jenom jinak formátovány. Evidentně se jedná o stringy, které se DateTime.ParseExact(…) snažil neúspěšně parsovat.

3. Zjišťování, kde se stringová reprezentace data a času změní

V tuto chvíli již bylo více než pravděpodobné, že se jedná o bug ve WebJobs SDK, nicméně mi to nedalo, abych se v tom nepovrtal dále. Chtěl jsem co nejlépe lokalizovat místo, kde dojde k poničení stringu s datem.

Procházel jsem tedy ve zdrojových kóde WebJobs SDK cestu, kterou tečou argumenty od UI Dashboardu (FunctionController.cs – GetArguments(), Invoke()), přes odesílání zprávy do Azure Queue (HostMessaging/Invoker.cs) a dále.

Protože jsem měl k dispozici memory dump WebJobs Hosta, který z Azure Queue naopak zprávy vyzvedává a vykonává, chtěl jsem zkontrolovat, jakou zprávu z queue vyzvedne a jestli už v ní jsou argumenty poškozeny. Ze zdrojových kódů je zřejmé, že komunikace proběhne zasláním zprávy typu CallAndOverrideMessage, která v sobě má IDictionary<string, string> argumentů. Použil jsem tedy !DumpHeap s filtrem na typ a následně i !wdict z NetExt pro přehledné vypsání obsahu Dictionary:

0:000> !DumpHeap -type CallAndOverrideMessage
 Address    MT   Size
01e17eb4 060223fc    60   
01e18448 06073050    56   
07380594 06073050    56   
073c2d78 060223fc    60   

Statistics:
...
0:000> !do 01e17eb4
Name:    Microsoft.Azure.WebJobs.Host.Protocols.CallAndOverrideMessage
MethodTable: 060223fc
EEClass:   06018c14
Size:    60(0x3c) bytes
File:    D:\local\Temp\jobs\continuous\JobScheduler\3pfsjnlr.4ry\Microsoft.Azure.WebJobs.Host.dll
Fields:
   MT  Field  Offset         Type VT   Attr  Value Name
72cbd834 4000001    4    System.String 0 instance 01e17d4c <Type>k__BackingField
72cba91c 4000018    14     System.Guid 1 instance 01e17ec8 <Id>k__BackingField
72cbd834 4000019    8    System.String 0 instance 01e17d78 <FunctionId>k__BackingField
7289231c 400001a    c ...tring, mscorlib]] 0 instance 01e17ef0 <Arguments>k__BackingField
06022340 400001b    10     System.Int32 1 instance    2 <Reason>k__BackingField
72c6cb20 400001c    24 ....Guid, mscorlib]] 1 instance 01e17ed8 <ParentId>k__BackingField
0:000> !wdict 01e17ef0 
Items  : 3
[0]:==============================================(Physical Index: 2)
System.__Canon key = 01e17e98 dateTo
System.__Canon value = 01e1816c 05/14/2016 15:05:23 +02:00
[1]:==============================================(Physical Index: 0)
System.__Canon key = 01e17e34 businessKind
System.__Canon value = 01e17e5c Onshore
[2]:==============================================(Physical Index: 1)
System.__Canon key = 01e17e78 dateFrom
System.__Canon value = 01e17f80 05/14/2016 15:05:23 +02:00

Zde se ukázalo, že příchozí zpráva z Azure Queue, resp. její deserializace už v sobě chybný změněný formát data má.

Nedalo mi to a hledal jsem, co přesně teče přes Azure Queue. Chvilku jsem se marně snažil zachytit zprávu ve Visual Studiu přes Cloud Explorer, až jsem se nakonec vrátil ke zdrojovým kódům WebJobs SDK a jejich implementaci příjmu zpráv z Azure Queue přes StorageQueueMessage, která v sobě (resp. přes CloudQueueMessage z Azure Storage) drží raw-stringovou reprezentaci zprávy:

0:000> !DumpHeap -type CloudQueueMessage /d
 Address    MT   Size
0134bae0 057d7fa0    12   
01404e24 05b30b38    12   
01404e30 05b31034    12   
01459908 04ada834    32   
01459e2c 04add3c0    12   
01459e90 04adac64    32   
01e17b34 05b30e58    80   
0734bd5c 05b30e58    80   
07473d64 05b30e58    80   

Statistics:
...
0:000> !DumpObj /d 07473d64
Name:    Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.CloudQueueMessage
MethodTable: 05b30e58
EEClass:   057c4180
Size:    80(0x50) bytes
File:    D:\local\Temp\jobs\continuous\JobScheduler\3pfsjnlr.4ry\Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll
Fields:
   MT  Field  Offset         Type VT   Attr  Value Name
72cbd834 4000141    4    System.String 0 instance 07473828 <Id>k__BackingField
72cbd834 4000142    8    System.String 0 instance 07473880 <PopReceipt>k__BackingField
72c696f4 4000143    1c ...ffset, mscorlib]] 1 instance 07473d80 <InsertionTime>k__BackingField
72c696f4 4000144    2c ...ffset, mscorlib]] 1 instance 07473d90 <ExpirationTime>k__BackingField
72c696f4 4000145    3c ...ffset, mscorlib]] 1 instance 07473da0 <NextVisibleTime>k__BackingField
72cbf6bc 4000146    14     System.Int32 1 instance    1 <DequeueCount>k__BackingField
05b30da4 4000147    18     System.Int32 1 instance    1 <MessageType>k__BackingField
72cbd834 4000148    c    System.String 0 instance 074738c8 <RawString>k__BackingField
72cc2518 4000149    10    System.Byte[] 0 instance 00000000 <RawBytes>k__BackingField
72cbab18 400013f   150   System.TimeSpan 1  static 021f4f28 MaximumTimeToLive
72cba5a0 4000140   154 ...Text.UTF8Encoding 0  static 0734bfb4 utf8Encoder
0:000> !DumpObj /d 074738c8
Name:    System.String
MethodTable: 72cbd834
EEClass:   728ff344
Size:    1166(0x48e) bytes
File:    D:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll
String:   ew0KICAiVHlwZSI6ICJDYWxsQW5kT3ZlcnJpZGUiLA0KICAiSWQiOiAiMmExYzYwNjMtNmFkZC00MmE1LWE1M2EtNjZhYmM2MTY3NmI5IiwNCiAgIkZ1bmN0aW9uSWQiOiAiSGF2aXQuWGVyb3hXZWJUb29sLkpvYlNjaGVkdWxlci5Kb2JzLkVycFN5bmMuUXVlcmllc0Rvd25sb2FkRXJwU3luY0pvYi5FeGVjdXRlRGF0ZVJhbmdlIiwNCiAgIkFyZ3VtZW50cyI6IHsNCiAgICAiYnVzaW5lc3NLaW5kIjogIk9uc2hvcmUiLA0KICAgICJkYXRlRnJvbSI6ICIyMDE2LTA1LTE0VDE1OjA1OjIzLjk4ODA4MTQrMDI6MDAiLA0KICAgICJkYXRlVG8iOiAiMjAxNi0wNS0xNFQxNTowNToyMy45ODgwODE0KzAyOjAwIg0KICB9LA0KICAiUmVhc29uIjogIkRhc2hib2FyZCIsDQogICJQYXJlbnRJZCI6ICJiYjQyYWYwYS00MTcyLTRiYjUtYTRiMS01ZThiMzQwMDU1MDkiDQp9
Fields:
   MT  Field  Offset         Type VT   Attr  Value Name
72cbf6bc 4000243    4     System.Int32 1 instance   576 m_stringLength
72cbe278 4000244    8     System.Char 1 instance    65 m_firstChar
72cbd834 4000248    40    System.String 0  shared  static Empty
  >> Domain:Value 0095f5d0:NotInit <<

Ze zdrojových kódů Azure Storage CloudQueueMessage.AsString je zřejmé, že v RawString je base64, který snadno převedeme pomocí https://www.base64decode.org/:

image

…zde se překvapivě ukazuje, že JSON serializace zprávy má v sobě korektní (původní) podobu data, a že problém tedy je v konverzi z CloudQueueMessage, resp. StorageQueueMessage na CallAndOverrideMessage. Ve zdrojácích už nebyl problém dohledat, že se tak děje v HostMessageExecutor pomocí JsonConvert deserializace:

HostMessage model = JsonConvert.DeserializeObject<HostMessage>(value.AsString, JsonSerialization.Settings);

CallAndOverrideMessage callAndOverrideModel = model as CallAndOverrideMessage;

4. Neumí tedy Newtonsoft Json.NET správně deserializovat string?

WebJobs SDK používá pro HostMessage customizovaný JsonConvertor, při jehož použití se poškození stringu s datem projeví. Pokud se convertor odebere a ponechá se výchozí serializace+deserializace, problém se neprojeví.

Více do hloubky už jsem nešel, protože písmenko “J” na začátku názvu vývojářské technologie je pro mě bránou do pekla, kterou jsem nechtěl projít. Ke problému jsem vytvořil jednoduché repro a nareportoval issue WebJobs SDK týmu.

Azure Web Apps: Získání memory-dumpu procesu (Web, WebJob)

Pro hlubší diagnostiku je někdy potřeba získat memory-dump procesu. Ukážeme si teď, že to jde i z Azure Web Apps (WebSites), včetně jejich WebJobs.

Kudu Process Explorer

Nejjednodušší situaci máme, pokud chceme získat aktuální memory-dump 64-bitového procesu. Stačí otevřít management-site Kudu (to je ten webík, který najdete na adrese https://yoursitename.scm.azurewebsites.net), v Process Exploreru pravým tlačítkem myši otevřít kontextové menu příslušného procesu (kromě w3wp.exe jsou tam i WebJoby) a z něj vybrat Download Memory Dump:

image

…memory-dump se začne po chvilce (někdy i po několika minutách!) stahovat.

Kudu Debugging Console + ProcMon ze SysInternals

Nejobvyklejší komplikací je, pokud nám na 64-bitovém stroji (App Service Plan) běží 32-bitový proces (což je pro Azure Web Apps poměrně obvyklé, chceme šetřit vzácnou pamětí). Výše popsaný postup přes Process Explorer nám vytvoří 64-bitový dump 32-bitového procesu, s kterým mnoho muziky nenaděláte, byť třeba Visual Studio si s ním celkem poradí (stejný problém, jako když použijete pro vytvoření dumpu 64-bitový TaskManager).

Naštěstí Kudu má kromě Process Exploreru i Debug Console – CMD i PowerShell. Navíc v cestě D:\devtools\sysinternals\ najdete na WebApps stroji předinstalované utility SysInternals vč. ProcDump (dříve bývalo potřeba ProcDump stáhnout, ale už ani to není potřeba).

image

Je zde opět jedna záludnost. ProcDump je potřeba spouštět s přepínačem -accepteula, protože jinak se při svém prvním spuštění dožaduje akceptace EULA v GUI (což nevidíte), a dokud licenční smlouvu neakceptujete, otravuje s tím stále (což se v konzoli projevuje tím, že ProcDump nic nedělá).

ProcDump lze samozřejmě použít kromě prostého získání aktuálního dumpu i v mnoha pokročilejších scénářích – obdobně jako DebugDiag mu lze říci podmínky, na jejich splnění má čekat a dump vytvořit. Viz ProcDump reference.

.NET Memory Internals & Advanced Debugging – záznam, dema a slides [WUG Brno 05/2016]

Slides a dema z mé přednášky pro WUG Brno z 31.5.2016:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Dotčená témata

 • StackOverflow troubleshooting
 • Stack
 • Windows Debugger, SOS, DebugDiag
 • Heap
 • Garbage Collector
 • Prozkoumávání haldy, rootů, finalization queue
 • GC Root identification (static fields)
 • Debugging dema