Tag Archives: WebForms

Pozor na Response.Redirect(), Response.End() a obsluhu výjimek

Jak myslíte, že dopadne následující příklad po kliknutí na tlačítko? (Stránka obsahuje jen label MyLabel a button MyButton)

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected override void OnLoad(EventArgs e)
  {
    base.OnLoad(e);

    MyLabel.Text = (string)Session["OK"];
  }

  void MyButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    try
    {
      Session["OK"] = "ok";
      Response.Redirect("~/");
    }
    catch
    {
      Session["OK"] = "exception";
    }
  }
}

Mnohé z Vás asi překvapím, když řeknu, že do Session[„OK“] se uloží „exception“ a ten se v dalším requestu i zobrazí.

Response.Redirect(), resp. metoda Response.End(), kterou Redirect sám volá, totiž funguje tak, že vyvolá ve webové aplikaci interní výjimku (Thread.CurrentThread.Abort()), která je samotnou webovou aplikací zpracovávána tak, aby bylo dosaženo kýženého efektu, tj. aby se vykonávání kódu zastavilo v daném místě a další kód se nevykonal (resp. tato ThreadAbortException se na konci catch-bloků vyvolává znovu a jsou vykonány všechny příslušné catch/finally bloky a tedy např. i Page.OnUnload()).

Potíž však nastane v okamžiku, kdy sami obalíme volání Response.Redirect() či Response.End() zachytáváním výjimek a nespecifikujeme dostatečně typ výjimek, které chceme zachytávat. Pokud necháme chytat výjimky všechny, uvedeme jako typ Exception, pak se dočkáme nežádoucího efektu, kdy nám volání Response.Redirect()/End() způsobí vykonání obsluhy výjimky, blok catch.

Východiskem je tedy obsluhovat pouze specifické typy výjimek, tak, jak to ostatně obecné guidelines doporučují pro všechny situace.

ViewState vs. fáze Init, aneb jak jsem se chytil

Na svém posledním ASP.NET kurzu jsem se báječně chytil na jednom primitivním demu na fungování ViewState. Krásně jsem předváděl, jak „ve fázi Init není ještě ViewState trackován, po fázi Init nastává LoadViewState a před tím se zapne jeho tracking – TrackViewState()“, nu což, vyrobil jsem si krásné demo a nestíhal jsem pak chvíli zírat.

(Základy fungování ViewState viz článek Co by měl každý vědět o ViewState.)

„Nefunkční“ demo

Vyrobil jsem primitivní stránku, s jedním Labelem a jedním tlačítkem.

<asp:Label ID="MyLabel" Text="Výchozí text" runat="server" />
<asp:Button ID="MyButton" Text="Postback" runat="server" />

a jak jsem se demonstrovat, jak přiřazení vlastnosti Text ve fázi Init nepřežije postback:

void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    MyLabel.Text = "Nová hodnota z fáze Init!";
  }
}

Uff, jaké bylo mé překvapení, když Label i po kliknutí na tlačítko Postback přežíval s hodnotou „Nová hodnota z fáze Init!“. Mnohým je hned jasné, kde jsem udělal chybu, ostatním přiblížím:

ViewState v životním cyklu stránek/controlů

Mé překvapení naštěstí netrvalo dlouho, rychle jsem si ověřil, kde přesně se volá v životním cyklu controlů TrackViewState() a rozuzlení bylo na světě:

 1. TrackViewState() není první operace po fázi Init, nýbrž poslední operace fáze Init samotné,
 2. fáze Init (jako jediná ze základních fází životního cyklu) probíhá zdola nahoru, procházením stromu control-tree do hloubky – fáze Init nadřazeného controlu je završena až po dokončení fází Init všech jeho child-controls.

Výsledek je tedy nasnadě, v obsluze události Page_Init jsme úplně na vrcholu control-tree a fáze Init jednotlivých controlů již proběhla. Jejich TrackViewState() již proběhl a ViewState controlů tak již sleduje změny jednotlivých hodnot. Nastavení MyLabel.Text ve fází Page_Init tedy již je operací, kdy změny ViewState labelu jsou sledovány, narozdíl od ViewState stránky (Page) samotné, kde ještě TrackViewState() neproběhl.

„Funkční“ demo

Demo jsem rychle opravil a vše krásně fungovalo, jak má:

void MyLabel_Init(object sender, EventArgs e)
{
  if (!Page.IsPostback)
  {
    this.Text = "Text nastavený ve fázi Init labelu, nepřežije Postback.";
  }
}

void Page_Init(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostback)
  {
    this.Title = "Title nastavený ve fázi Init page, nepřežije Postback.";
  }
}

Ve fázi Init samotného Labelu ještě jeho TrackViewState() neproběhl, tedy se Text nezachová.

Ve fázi Init stránky už proběhl TrackViewState() controlů, ale stránky samotné ještě ne, tedy třeba Title se nezachová.

InsertingGridView – grid s řádkem pro přidávání nových položek

Motivace

GridView je šikovný control ASP.NET 2.0, který řeší spoustu nedostatků a neduhů starého dobrého DataGridu. Umí toho hodně, jednu věc však stále neumí – přidávání nových položek (INSERT):

image

Tudy ne

Na internetu je spousta pokusů o implementaci insertingu do GridView, nicméně drtivá většina z nich se omezuje jen na více či méně intenzivní znásilnění řádku Footer a umístění insertingových controlů do něj. Pokud pomineme hlavní nedostatek, že tím vznikne prapodivný hybrid, který má editaci v řádku typu DataControlRowType.Footer, namísto DataControlRowType.DataRow, a že nemůžeme mít Grid s footerem, pak i samotné použití těchto insert-gridů je zoufalé – obsah šablony EditTemplate je tupě kopírován do FooterTemplate, atp. Takovéto násilné řešení se mi nelíbí, tudy ne:

Tudy ano

Na internetu je vidět i několik málo nedotažených implementací, které přistupují k nové položce trochu jiným způsobem. Další možností vytvoření insertovacího řádku je totiž rozšíření datové sady zpracovávané pomocí GridView o „prázdnou“ položku a její editace obdobně jako každého jiného řádku.

Tento způsob se mi stal inspirací pro napsání vlastního InsertingGridView, které je samostatným uceleným controlem, potomkem GridView s možností přidávání položek insertovacím řádkem.

Základní princip

Můj InsertingGridView funguje tak, že si pomocí delegáta GetInsertRowDataItem pro insert-řádek vyžádá položku (prázdnou nebo předvyplněnou, objekt, DataRow, nebo cokoliv stejného typu jako ostatní položky gridu), kterou si během data-bindingu vloží na správné místo zpracovávané datové množiny a pracuje s ní v režimu DataControlRowType.DataRow a DataControlRowState.Insert.

Použití

Mým základním pravidlem pro programování reusable záležitostí je maximální důraz na vnější rozhraní a příjemný způsob použití, vnitřní implementace ač by měla být „hezká“, je až druhotnou záležitostí. Začněme tedy tím, čeho chceme dosáhnout, jak má použití takového InsertingGridView vypadat.

Samotnému controlu jsem přidal property AllowInserting=“true|false“, který funkčnost přidávání povoluje a property InsertRowPosition=“Top|Bottom“, která určuje, zda-li má být insertovací řádek v gridu nahoře nebo dole. Control pak v ASPX stránce může vypadat třeba takto:

<havit:InsertingGridView
  ID="MyGridView"
  AllowInserting="true"
  InsertRowPosition="Bottom"
  AutoGenerateColumns="false"
  runat="server"
>
  <Columns>
    <havit:GridViewCommandField
      ShowEditButton="true"
      ShowDeleteButton="true"
      ShowInsertButton="true"
      ValidationGroup="grid"
      CausesValidation="true"
    />
    <asp:BoundField HeaderText="Sloupec bez editace" DataField="Nazev" ReadOnly="true" />
    <asp:TemplateField HeaderText="Sloupec s editací">
      <ItemTemplate>
        <%# ((Objednavka)Container.DataItem).Cislo %>
      </ItemTemplate>
      <EditItemTemplate>
        <asp:TextBox ID="CisloTB" Text="<%# ((Objednavka)Container.DataItem).Cislo %>" runat="server" />
        <asp:RequiredFieldValidator ControlToValidate="CisloTB" ErrorMessage="xxx" ValidationGroup="grid" runat="server" />
      </EditItemTemplate>
    </asp:TemplateField>
  </Columns>
</havit:InsertingGridView>

…oproti standardnímu GridView jsem opravdu přidal jen property AllowInserting a InsertRowPosition, vlastního GridViewCommandField si zatím nevšímejte, zajišťuje jen zobrazení správných příkazů dle stavu řádku a dostaneme se k němu později.

Dále už jsem přidal jen dvě události klasického vzoru – RowInserting a RowInserted, prakticky stejného významu a funkčnosti jako RowUpdating a RowUpdated. Teoreticky bude i jejich obsluha do značné míry stejná a pokud si budete chtít zjednodušit život, můžete se ve své implementaci pro začátek bez nich i obejít.

Poslední, co InsertingGridView pro svou funkčnost potřebuje, je mít nějaký způsob získávání datové položky pro insert-řádek. Prostě mít nějaký způsob, jak získat prázdný/předvyplněný objekt typu Objednavka, pokud grid zobrazuje objednávky, nebo typu DataRowView, pokud pracuje s „neobjektovými“ daty z databáze. Prostě novou položku typu stejného jako jsou ostatní položky v datové sadě bindované na grid. Jako způsob získávání této položky jsem zvolil delegáta vtěleného v propertyGetInsertRowDataItem a příklad kódu stránky tak může vypadat takto:

protected override OnInit(EventArgs e)
{
 MyGridView.GetInsertRowDataItem += MyGridView_GetInsertRowDataItem;
 MyGridView.RowInserting += new new GridViewInsertEventHandler(MyGridView_RowInserting);
 MyGridView.RowUpdating += ...
 MyGridView.RowDeleting += ...
}

private object MyGridView_GetInsertRowDataItem()
{
 Objednavka obj = new Objednavka();
 obj.Cislo = "předvyplněná hodnota nového řádku";
 return obj;
}

private void MyGridView_RowInserting(object sender, GridViewInsertEventArgs e)
{
 GridViewRow row = MyGridView.Rows[e.RowIndex];
 TextBox cisloTB = row.FindControl("CisloTB") as TextBox;
 ...
}

…toť vše.

Pro použití insertingu tedy v podstatě musím jen nastavit AllowInserting=“true“, nastavit delegáta GetInsertRowDataItem vracejícího hodnotu pro nový řádek a obsloužit událost RowInserting.

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že můj InsertingGridView nepodporuje deklaratorní data-binding pomocí DataSourceID, protože tuto metodiku obecně považuji za zhovadilost a pro produkční projekty prakticky nepoužitelnou. Plnou podporu DataSourceID by nebyl problém do InsertingGridView implementovat, ostatně je to celé jen o Copy&Paste z Reflectoru.

Základní schéma implementace controlu

Control InsertingGridView je implementován jako potomek klasického GridView, přičemž:

 1. V metodě override void PerformDataBinding(IEnumerable data), která zajišťuje data-binding, se na správné místo výchozí datové sady vloží datová položka pro nový řádek (její pozici si uložíme do property InsertRowDataSourceIndex) a zavolá se s touto rozšířenou datovou sadou base.PerformDataBinding(extendedData), který samotný data-binding provede.
  Správné místo pro vložení datové položky nového řádku musíme určit na základě property InsertingRowPosition a v případě povoleného stránkování i na základě čísla stránky. V případě stránkování musíme mimo datové položky pro nový řádek vkládat do datové sady i další dummy-položky, na začátek sady jednu pro každou stránku před aktuální stránkou a na konec sady jednu pro každou stránku za aktuální stránkou. To vše proto, aby nám běžné položky po stránkách neposkakovaly podle toho, jestli zrovna editujeme nebo insertujeme a abychom měli stále stejný počet stránek.
  protected override void PerformDataBinding(IEnumerable data)
  {
    if (AllowInserting)
    {
      if (GetInsertRowDataItem == null)
      {
        throw new InvalidOperationException("Při AllowInserting musíte nastavit GetInsertRowData");
      }
      ArrayList newData = new ArrayList();
  
      object insertRowDataItem = GetInsertRowDataItem();
      foreach (object item in data)
      {
        newData.Add(item);
      }
      if (AllowPaging)
      {
        int pageCount = (newData.Count + this.PageSize) - 1;
        if (pageCount < 0)
        {
          pageCount = 1;
        }
        pageCount = pageCount / this.PageSize;
  
        for (int i = 0; i < this.PageIndex; i++)
        {
          newData.Insert(0, insertRowDataItem);
        }
        for (int i = this.PageIndex + 1; i < pageCount; i++)
        {
          newData.Add(insertRowDataItem);
        }
      }
      if (EditIndex < 0)
      {
        switch (InsertRowPosition)
        {
          case GridViewInsertRowPosition.Top:
            this.InsertRowDataSourceIndex = (this.PageSize * this.PageIndex);
            break;
          case GridViewInsertRowPosition.Bottom:
            if (AllowPaging)
            {
              this.InsertRowDataSourceIndex = Math.Min((((this.PageIndex + 1) * this.PageSize) - 1), newData.Count);
            }
            else
            {
              this.InsertRowDataSourceIndex = newData.Count;
            }
            break;
        }
        newData.Insert(InsertRowDataSourceIndex, insertRowDataItem);
      }
      data = newData;
    }
    base.PerformDataBinding(data);
  
 2. V metodě override GridViewRow CreateRow(…), která zajišťuje vytvoření nového controlu GridViewRow představujícího jeden řádek gridu, zajistíme, aby se při vytváření řádku pro insertovací položku nastavit správný stav tohoto řádku na DataControlRowState.Insert – což zajistí nejenom použití edit-režimu pro řádek, ale i správné chování CommandFieldů, atp.
  protected override GridViewRow CreateRow(int rowIndex, int dataSourceIndex, DataControlRowType rowType, DataControlRowState rowState)
  {
      GridViewRow row = base.CreateRow(rowIndex, dataSourceIndex, rowType, rowState);
      // Řádek s novým objektem přepínáme do stavu Insert, což zajistí zvolení EditItemTemplate a správné chování CommandFieldu.
      if ((rowType == DataControlRowType.DataRow)
        && (AllowInserting)
        && (dataSourceIndex == InsertRowDataSourceIndex))
      {
        _insertRowIndex = rowIndex;
        row.RowState = DataControlRowState.Insert;
      }
      if ((_insertRowIndex < 0) && (rowIndex == (this.PageSize - 1)))
      {
        row.Visible = false;
      }
        return row;
  }
  
 3. Dále potřebujeme vytvořit zachytávání příkazu Insert a jeho správné zpracování s příslušným vyvoláním událostí RowInserting a RowInserted. To zajistíme v metodě override void OnRowCommand(GridViewCommandEventArgs e) a následně v nové metodě HandleInsert(…), která je klonem metody HandleUpdate(…) klasického GridView. Já používám HandleInsert() ve zjednodušené podobě bez podpory DataSourceID, pokud by po této podpoře někdo toužil, nechť si zkopíruje z Reflectoru GridView.HandleUpdate() a upraví ho na insert, logika obsluhy je totožná.
  protected override void OnRowCommand(GridViewCommandEventArgs e)
  {
    base.OnRowCommand(e);
  
    bool causesValidation = false;
    string validationGroup = String.Empty;
    if (e != null)
    {
      IButtonControl control = e.CommandSource as IButtonControl;
      if (control != null)
      {
        causesValidation = control.CausesValidation;
        validationGroup = control.ValidationGroup;
      }
    }
  
    switch (e.CommandName)
    {
      case DataControlCommands.InsertCommandName:
        this.HandleInsert(Convert.ToInt32(e.CommandArgument, CultureInfo.InvariantCulture), causesValidation);
        break;
    }
  }
  protected virtual void HandleInsert(int rowIndex, bool causesValidation)
  {
    if ((!causesValidation || (this.Page == null)) || this.Page.IsValid)
    {
      GridViewInsertEventArgs argsInserting = new GridViewInsertEventArgs(rowIndex);
      this.OnRowInserting(argsInserting);
      if (!argsInserting.Cancel)
      {
        GridViewInsertedEventArgs argsInserted = new GridViewInsertedEventArgs();
        this.OnRowInserted(argsInserted);
        if (!argsInserted.KeepInEditMode)
        {
          this.EditIndex = -1;
          this.InsertRowDataSourceIndex = -1;
          base.RequiresDataBinding = true;
        }
      }
    }
  }
  
 4. Poslední, co stojí implementačně za zmínku, je úprava obsluhy události RowEditing. Potřebujeme, aby editace a inserting byly vzájemně výlučné, aby tedy při zahájení editace byl vypnut inserting a při ukončení editace naopak reaktivován:
  protected override void OnRowEditing(GridViewEditEventArgs e)
  {
    base.OnRowEditing(e);
  
    if (!e.Cancel)
    {
      this.EditIndex = e.NewEditIndex;
      if ((AllowInserting) && (this.InsertRowDataSourceIndex >= 0) && (this._insertRowIndex < e.NewEditIndex))
      {
        this.EditIndex = this.EditIndex - 1 ;
        this.RequiresDatabinding = true; 
      }
      this.InsertRowDataSourceIndex = -1;
      _insertRowIndex = -1;
    }
  }
  
 5. Ostatní části kódu jsou jen běžné implementační záležitosti. Jsou vytvořeny události RowInserting a RowInserted, k ním příslušné metody OnRowInserting a OnRowInserted. Pro události jsou vytvořeny třídy argumentů GridViewInsertEventArgs a GridViewInsertedEventArgs. Pro InsertRowPosition je enum GridViewInsertRowPostion. Potřeba je taky delegát GetInsertRowDataItemDelegate.
 6. Poslední záležitostí, která stojí za zmínku, je již zmiňovaný GridViewCommandField. Je to potomek klasického CommandFieldu. Ten sice má podporu Insertu, ale korektně se chová jen ve FormsView, nikoliv v GridView. V GridView totiž při nastavení ShowInsertButton=“true“ zobrazuje na každém ne-insertovém řádku i tlačítko „New“ a na insert-řádku tlačítko naopak „Cancel“. GridViewCommandField tedy není nic jiného, než modifikace CommandFieldu, která tyto dvě nežádoucí tlačítka nezobrazuje.
  Klasický CommandField je bohužel dost zapouzdřen a neumožňuje své chování příliš overridovat, takže GridViewCommandField a další nutné třídy DataControlButton, DataControlImageButton, DataControlLinkButton, atp., jsou jen spousty Copy&Paste z Reflectoru.

InsertingGridView Known Issues

 • Nepodporuje data-binding pomocí DataSourceID (neřeším, protože DataSourceID nesnáším).
 • Pravděpodobně selže v případě custom-pagingu dat, protože PerformDataBind() nyní předpokládá na vstupu úplnou datovou sadu všech stránek, nikoliv částečnou (Toto doladím, až to budu potřebovat, není to zas tak obvyklý scénář – ono už běžný paging+inserting v jednom gridu je v praxi neobvyklá kombinace).

Download

Ke článku jsou přiloženy úplné zdrojové kódy controlu InsertingGridView a souvisejících tříd, z ranných fází jeho vývoje. Článek i zdrojáky jsou zamýšleny  jen jako inspirace do bojů s Vaším vlastním gridem a přiložené zdrojáky nejsou přímo kompilovatelené.  InsertingGridView v nich dědí z našeho už dříve rozšířeného EnterpriseGridView, i když z jeho funkčnosti mnoho nevyužívá a pro nikoho by neměl být problém adaptace přímo na potomka GridView.

Feedback welcome

Netroufám si tvrdit, že výše uvedené řešení či dokonce jeho implementace jsou dokonalé. Proto uvítám jakékoliv náměty, které Vás napadnou při vlastní implementaci či použití…

Update 10/2013

GridView s touto funkčností do dnes velmi intenzivně používáme, jestli si však dobře uvědomuji, opravili jsme v kódu za tu dobu jeden nebo dva bugy. Pokud by Vám tedy tento kód nestačil jako inspirace a zasekli byste se na nějakém bugu, ozvěte se mi.

AJAX: Explicitní volání webových služeb z klienta

Microsoft ASP.NET AJAX 1.0 je právě ve stádiu Release Candidate (RC), nastává tedy správný čas pro bližší seznámení… ;-)

I když většinu potřebných AJAX features najdeme hotových ve formě server controlů, kdy nejsme nuceni napsat ani jediný řádek JavaScriptu,  není od věci vědět, že i explicitní volání webových služeb je z ASP.NET AJAXu velmi jednoduché a snadno použitelné (obzvláště pokud poznáme, že je to prakticky stejné, jako přístup k webovým službám na straně serveru, resp. z .NET Frameworku).

Zpřístupnění webové služby

Základem každé AJAX-enabled stránky je control ScriptManager, který zajišťuje správu klientského AJAXového JavaScriptu. Zpřístupnění webové služby pak není nic jiného, než vytvoření ServiceReference na naší webovou službu

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager" runat="server">
  <Services>
   <asp:ServiceReference Path="~/MyWebService.asmx" />
  </Services>
</asp:ScriptManager>

Princip je to prakticky obdobný, jako v případě webových služeb na straně serveru (resp. v .NET aplikacích). Lze to přirovnat k přidání Web Reference do projektu ve Visual Studiu, nebo k použití utility wsdl.exe k vygenerování proxy třídy pro přístup k webové službě. Jediným zásadním rozdílem je, že lze takto přistupovat pouze na vlastní webové služby – tedy webové služby, které jsou součástí naší aplikace. Pokud bychom potřebovali přístup k externím webovým službám, není však problém vytvořit bridge prostřednictvím vlastní proxy webové služby.

Vraťme se však k našemu příkladu, dejme tomu, že webová služba ~/MyWebService.asmx by definovala jednu metodu

using System;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Collections;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.ComponentModel;
using System.Web.Script.Services;

namespace MyNamespace
{
  [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
  [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  [ScriptService]
  public class MyWebService : System.Web.Services.WebService
  {

    [WebMethod]
    public string GetServerTime(string serverName)
    {
      return serverName + ": " + DateTime.Now.ToShortTimeString();
    }
  }
}

…jedná se o úplně klasickou webovou službu, která má navíc jen atribut [ScriptService] (jinak lze však tuto webovou službu využít jako kteroukoliv jinou). Atribut ScriptService zajišťuje, že nový handler .asmx souborů, s kterým ASP.NET AJAX přichází, dokáže při požadavku GET MyWebService.asmx/js vrátit vygenrovaný JavaScript s příslušnými proxy objekty pro práci s webovou službou. Ve skutečnosti totiž control ScriptManager přidá do stránky kód

</script src="MyWebService.asmx/js" type="text/javascript">

Pomocí atributu [ScriptMethod] u jednotlivých metod jsme navíc schopni řídit další detaily, např. formát, kterým spolu klientská a serverová část komunikují. Ve výchozí podobě totiž není komunikace na bázi XML, nýbrž v podobě JSON (JavaScript Object Notation), např.:

{"prefixText":"M","count":3}
["Michal", "Mirek", "Milan"] 

Volání metod webové služby

Samotné volání metod webové služby je už hračkou, ASP.NET AJAX nám totiž vygeneruje objekt odpovídající webové službě, v namespace odpovídající webové službě a s metodami dle webové služby. Nejjednodušší volání tak může vypadat např.

<script type="text/javascript">
  MyNamespace.MyWebService.GetServerTime('MyServer');
</script>

Musíme si však uvědomit, že veškeré AJAXové requesty jsou asynchronní, tedy musíme metodě říct, jakou funkci má zavolat po dokončení operace (přijetí odezvy od serveru) – výše uvedená nejjednodušší forma se tak moc často neuplatní. Nemáme-li totiž nastaven defaultní callback, pak nemáme jak převzít výsledek a jedná se prakticky jen o jednosměrnou komunikaci (navíc bez success-checkingu).

Další možností je tedy přidat jako další parametr metody funkci, která se má zavolat v okamžiku přijetí odezvy serveru, a která převezme a zpracuje výsledek. Parametrem funkce je výsledek volání metody přijatý v odezvě serveru.

<script type="text/javascript">
  MyNamespace.MyWebService.GetServerTime('MyServer', OnComplete);

  function OnComplete(result)
  {
    alert(result);
  }
</script>

Další vhodnou možností je přidat jako další parametr volání metody funkci, která se má zavolat v případě neúspěchu, v případě chyby:

<script type="text/javascript">
  MyNamespace.MyWebService.GetServerTime('MyServer', OnComplete, OnError);
  function OnComplete(result, context)
  {
    alert(result);
  }
  function OnError(result)
  {
    alert(result.get_message());
  }
</script>

Jako poslední parametr lze přidat ještě určitý context, prostě obecná data, která se mají předat do metody OnComplete (neposílají se na server):

<script type="text/javascript">
  MyNamespace.MyWebService.GetServerTime('MyServer', OnComplete, OnError, 'context');
  function OnComplete(result, context)
  {
    alert(context);
    alert(result);
  }
  
  function OnError(result)
  {
    alert(result.get_message());
  }
</script>

Webové metody ve stránce

Abychom nemuseli vždy vytvářet úplnou webovou službu, máme též možnost jednoduché lokální metody umístit přímo do třídy samotné webové stránky (do kódu stránky), odekorovat je atributem [WebMethod] a následně k nim můžeme přistupovat prostřednictvím objektu PageMethods, aniž bychom museli jakokouliv webovou službu registrovat. Musíme jen povolit přepínač EnablePageMethods ScriptManageru:

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  [System.Web.Services.WebMethod]
  public static string GetHelloWorld()
  {
    return "Hello world!";
  }
}
<script type="text/javascript">
  PageMethods.GetHelloWorld(OnHWComplete);
  function OnHWComplete(result)
  {
    alert(result);
  }
</script>

Webová metoda uvnitř stránky musí být statická!

Shrnutí

Explicitní volání webových služeb z klientské strany je velmi silnou zbraní ASP.NET AJAXu, pomocí které lze realizovat prakticky libovolnou AJAX funkčnost pro kterou nenajdeme vhodný hotový control. Pokud si navíc uvědomíme, že webová služba může pracovat prakticky s libovolnými serializovatelnými datovými typy (včetně DataSetu!), pak tímto dostáváme velmi příjemný nástroj pro klientské skriptování.

Související odkazy

Nested Repeaters – vnořování repeaterů

Vnořit Repeatery se může zdát potíž, dokud poprvé neuvidíte, jak je to jednoduché. Celý fígl totiž spočívá v data-bindingu vnitřních repeaterů v obsluze události ItemDataBound vnějšího Repeateru.

V příkladu vnější Repeater iteruje přes všechny obory činnosti (kategorie, skupiny) a vnitřní Repeater zobrazuje položky (zde „zápisy do katalogu“) příslušející danému oboru činnosti (kategorii, skupině).

MyPage.aspx

<asp:Repeater ID="OboryCinnostiRepeater" runat="server">
 <ItemTemplate>
   
  <%# ((OborCinnosti)Container.DataItem).Nazev %>
  
  <asp:Repeater ID="ZapisyRepeater" runat="server">
  <ItemTemplate>
   <%# ((ZapisDoKatalogu)Container.DataItem).Jmeno %>
   </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>
 
 </ItemTemplate>
 </asp:Repeater>

MyPage.aspx.cs

private void OboryCinnostiRepeater_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
  RepeaterItem item = e.Item;
 
  // zajímají nás jen datové řádky, ne hlavička ani patička
  if ((item.ItemType == ListItemType.Item) || (item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem))
  {
  // najdeme si vnitřní Repeater
  Repeater zapisyRepeater = (Repeater)item.FindControl("ZapisyRepeater");
 
  // a nabidnujeme mu data příslušející položce (oboru)
  OborCinnosti obor = (OborCinnosti)item.DataItem;
  ZapisDoKataloguCollection = obor.GetZapisy();
  
  zapisyRepeater.DataSource = zapisyOboru;
  zapisyRepeater.DataBind();
  }
}

SessionPageStatePersister: Ukládání ViewState do Session

ViewState se standardně ukládá do formulářového hidden input-fieldu do stránky, posílá se tedy sem a tam na klienta (GET) a zpět na server (POST).

Díky mechanizmu page-adapterů a připraveného SessionPageStatePersister-u lze v ASP.NET velmi snadno přesměrovat ukládání ViewState do Session, tedy na stranu serveru. Primárně je tento mechanizmus určený pro použití se zařízeními (browsery), kde není možné nebo žádoucí view-state pomocí hidden-fieldu přenášet (PDA, mobily, atp.). Nic nám však nebrání rozšířit jeho využití na všechny stránky.

Potřebujeme pouze dvě věci:

1. Připravit page-adapter, který používá SessionPageStatePersister

Vysvětlovat mechanizmus control-adapterů je mimo rozsah tohoto článku – je to prostě něco, co dokáže poměrně dost modifikovat výchozí chování controlů (a stránka je control), například zajistit jiné renderování, nebo právě způsob ukládání ViewState.

Potřebný page-adapter bude vypadat takto:

public class PageAdapter : System.Web.UI.Adapters.PageAdapter
{
  public override PageStatePersister GetStatePersister()
  {
   return new SessionPageStatePersister(this.Page);
  }
}

…nejde o nic jiného, než říci, že se má použít připravený SessionPageStatePersister.

2. Aplikovat page-adapter pomocí .browser souboru

ASP.NET řekneme, že má příslušný page-adapter použít, tak, že modifikujeme/vytvoříme příslušný .browser soubor. Modifikovat lze buď globální nastavení ve složce <windir>\Microsoft.NET\Framework\<ver>\CONFIG\Browsers, nebo pro jednotlivou aplikaci vytvořit .browser soubor do složky ~/App_Browsers.

Soubor ~/App_Browsers/My.browser bude vypadat třeba takto:

<browsers>
  <browser refID="Default">
   <controlAdapters>
     <adapter controlType="System.Web.UI.Page" adapterType="MyNamespace.PageAdapter"/>
   </controlAdapters>
  </browser>
</browsers>

…to je prakticky vše, co musíme udělat pro ukládání ViewState do Session.

Alternativa – overrride Page.PageStatePersister

Pokud máme ve svém projektu zavedenu společnou bázovou třídu všech stránek (což každopádně i jinak doporučuji), pal můžeme místo PageAdapteru můžeme i rovnou overridování property PageStatePersister:

protected override PageStatePersister PageStatePersister
{
  get
  {
    if (_pageStatePersister == null)
    {
      _pageStatePersister = new SessionPageStatePersister(this.Page);
    }
    return _pageStatePersister;
  }
}
private PageStatePersister _pageStatePersister;

…nevýhodou je pevné zakomponování volby Session jako ViewState uložiště do aplikace, na rozdíl od předchozí konfigurační možnosti nad hotovou aplikací.

POZOR!!! Od property PageStatePersister se nedokumentovaně očekává, že ji bude během jednoho requestu možno volat opakovaně a stále bude vracet stejnou instanci! Zatímco metoda PageAdapter.GetStatePersister() je zvnějšku obalena cachováním instance, v property si tento mechanizmus musíme zajistit sami pomocí private fieldu.

Konfigurace SessionPageStatePersisteru

SessionPageStatePersister se dá konfigurovat z web.configu pomocí elementu <sessionPageState />:

<system.web>
 <sessionPageState historySize="9" />
</system.web>

Jediným nastavitelným atributem je historySize, kterým se volí počet ViewState záznamů, které má persister udržovat. Výchozí hodnota je 9.

Úskalí použití SessionPageStatePersisteru

 • ViewState je ukládán jako položky Session + existuje slovník, který udržuje jaké klíče v Session odpovídají jakému požadavku.
 • Výchozí velikost tohoto slovníku je 9 záznamů, lze však změnit pomocí konfigurace.
 • Každý požadavek vytvoří nový záznam, desátý požadavek vytěsní první.
 • Pokud si tedy uživatel otevře více než 9 oken, pak načtení view-state selhává!!! Metoda není tedy ve výchozím nastavení příliš vhodná pro stránky s frames, nebo různá dialogová okna.
 • Ztrátou Session ztratíme i ViewState, pokud tedy máme například InProc session a restartujeme webovou aplikaci, ViewState je pryč.

Východiskem z některých situací je detekce ztráty ViewState.

Co by měl každy vědět o ViewState

1. ViewState není odpovědný za zachování vlastních hodnot controlů mezi postbacky

ViewState není potřeba pro zachování hodnot (Value) TextBoxů, CheckBoxů, DropDownListů a jiných Web controlů mezi postbacky. Tyto hodnoty jsou uloženy standardně ve formulářových postback datech (POST/GET) a ASP.NET je nastaví v metodě LoadPostData() pro všechny prvky, které implementují rozhraní IPostBackDataHandler. Na to, aby nám mezi roundtripy zůstal text v TextBoxu tedy nepotřebujeme ViewState!!!

2. Na co tedy ViewState?

ViewState je vlastnost každého controlu zděděná od System.Web.UI.Control (má ji tedy i Page) a jeho základní funkčnost je založena ná následující implementaci vlastností:

public string NavigateUrl
{
  get
  {
   string text = (string) ViewState["NavigateUrl"];
   if (text != null)
     return text;
   else
     return string.Empty;
  }
  set
  {
   ViewState["NavigateUrl"] = value;
  }
}

Hodnoty vlastností (property) se tedy ukládají do a čtou z ViewState, veškeré jejich změny se promítají do ViewState.

3. ViewState je typu StateBag

ViewState je typu System.Web.UI.StateBag, která implementuje mj. IDictionary (slouží k ukládání párů klíč-hodnota) a interně používá HybridDictionary.
Důležitou metodou StateBagu je SaveViewState(), která odpovídá za uložení ViewState.
Celý fígl je v tom, že metoda SaveViewState() uloží jenom ty vlastnosti, které se změnily po zavolání metody TrackViewState().

4. Co se tedy ukládá při uložení ViewState?

Funkčnost ViewState je úzce spojena s life-cyclem stránky a okamžikem volání metody TrackViewState(). Ta je volána na konci události Init každého controlu, a tedy i stránky (pro zjištění, zda-li již byla volána, lze použít property IsTrackingViewState).
Změny properties provedené před koncem události Init každého controlu se tedy s ViewState neukládají, veškeré další změny až do volání metodySaveViewState() (v události SaveViewState) ano.

5. Jak tedy stránka/control s ViewState funguje?

Vezměme si krátký příklad:

  private void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   lblMessage.Text = "Goodbye, Everyone!";
  }

Co se stane při první návštěvě stránky:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nic se nestane, není postback
 3. „Save ViewState stage“: nic se nestane, nejsou změny ViewState
 4. „Render Stage“: Label je renderován s „Hello, World!“

Co se stane při kliku na Change Message tlačítko:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nic se nestane, ViewState stránky je prázdný
 3. „Raise Postback Event“: btnSubmit_Click nastaví
 4. lbl.Message=“Goodbye, Everyone!“
 5. „Save ViewState stage“: property Text od Labelu je uložena do ViewState, protože se změnila (po volání TrackViewState())
 6. „Render Stage“: Label je renderován s „Goodbye, everyone!“

Co se stane při kliku na Empty postback tlačítko:

 1. „Instantiation stage“: Nastaví se lblMessage.Text=“Hello, World!“
 2. „Load ViewState stage“: nastaví se lblMessage.Text=“Goodbyw, Everyone!“ z ViewState
 3. „Save ViewState stage“: property Text od Labelu je uložena do ViewState, protože se změnila (po volání TrackViewState())
  „Render Stage“: Label je renderován s „Goodbye, everyone!“

Shrnutí & spol.

 1. Do ViewState se ukládají všechny změny v properties controlů provedené po ukončení události Init.
 2. Protože ViewState ukládá pouze vlastnosti controlů a ne controly samotné, musíme dynamicky přidávané controly přidávat při každém postbacku stránky znovu a znovu – nejlépe během události Init (uděláme-li to však i později, metoda .Add() zajistí nahrání ViewState do přidávaných controlů).
 3. U editovatelných DataGridů je vypnutí ViewState docela dřina.
 4. ViewState se ukládá rekurzivně včetně ViewState child-controlů a to v serializované podobě pomocí LOSFormateru.
 5. ViewState lze ukládat i na serveru na disk nebo do databáze pomocí překrytí metod SavePageStateToPersistenceMedium() aLoadViewStateFromPersistenceMedium(), které standardně právě používají hidden-field ___VIEWSTATE. V některém z dalších článků si ukážeme ukládání do Session.
 6. Další možností na zmenšení ViewState je jeho komprese a dekomprese.
 7. ViewState je chráněn před změnami pomocí machine authentication check (MAC), který však pouze kontroluje, je-li ViewState od stejné verze stránky.
 8. ViewState lze i šifrovat, rozhodně se však nedoporučuje pro ukládání citlivých informací.