SmtpTraceListener – mailování výstupů trace

V návaznosti na používání ExceptionTraceru, který pomocí standardní .NET mechanizmů Trace/TraceSource loguje neobsloužené výjimky, jsem dopsal jednoduchý TraceListener, který lze používání pro mailování těchto výjimek na určený mail. Cílovým scénářem je tedy automatické mailování výjimek z consolových/WinForm aplikací, či spíše utilit. Není to zatím příliš vyladěno, spíše takový náznak, jakou cestou se vydat.

Do činnosti se to zapojuje zhruba takto (app.config):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.diagnostics>
    <sources>
      <source name="Exceptions" switchValue="Error">
        	<listeners>
<!--          <add name="XmlListener" initializeData="Exceptions.xml" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"/>
          <add name="TextWriterListener" initializeData="Exceptions.log" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"/>
-->
          <add name="SmtpListener" initializeData="Subject=Chyby z mojí utility;To=errors@firma.cz" type="Havit.Diagnostics.SmtpTraceListener, Havit"/>
        </listeners>
      </source>
    </sources>
  </system.diagnostics>
  <system.net>
    <mailSettings>
      <smtp deliveryMethod="Network" from="neco@nekde.cz">
        <network host="mail.server.cz"/>
      </smtp>
    </mailSettings>
  </system.net>
</configuration>

Základem je implementovat třídu dědící z předka TraceListener:

 /// <summary>
  /// TraceListener, který výstup posílá mailem.
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// Inspirováno implementaci System.Diagnostics.XmlWriterListener.
  /// </remarks>
  public class SmtpTraceListener : TraceListener
  {
    #region MailTo
    /// <summary>
    /// E-mailová adresa, na kterou se posílají zprávy.
    /// </summary>
    public string MailTo
    {
      get
      {
        if (_mailTo == null)
        {
          return "devmail@havit.cz";
        }
        return _mailTo;
      }
      set
      {
        _mailTo = value;
      }
    }
    private string _mailTo;
    #endregion

    #region Subject
    /// <summary>
    /// Subject zprávy.
    /// </summary>
    public string Subject
    {
      get
      {
        if (_subject == null)
        {
          return "SmtpTraceListener";
        }
        return _subject;
      }
      set
      {
        _subject = value;
      }
    }
    private string _subject;
    #endregion

    #region Constructors
    /// <summary>
    /// Constructor, který je volán při použití TraceListerneru z app.configu a předává se do něj hodnota atributu initializeData.
    /// </summary>
    /// <param name="initializeData">hodnota atributu initializeData z app.config</param>
    public SmtpTraceListener(string initializeData)
    {
      if (initializeData == null)
      {
        return; // použijí se defaulty        
      }

      foreach (string arg in initializeData.Split(';'))
      {
        string[] paramValue = arg.Split('=');
        if (paramValue.Length >= 2)
        {
          switch (paramValue[0].Trim().ToUpper())
          {
            case "TO":
              MailTo = paramValue[1].Trim();
              break;
            case "SUBJECT":
              Subject = paramValue[1].Trim();
              break;
            default:
              throw new InvalidOperationException("Neznámý parametr konfigurace SmtpTraceListeneru v initializeData.");
          }
        }
      }
    }
    #endregion

    #region SendMessage
    /// <summary>
    /// Interní implementace odesílání mailu.
    /// </summary>
    /// <param name="message">zpráva z trace</param>
    private void SendMessage(string message)
    {
      if (String.IsNullOrEmpty(this.MailTo))
      {
        return;
      }

      try
      {
        MailMessage mailMessage = new MailMessage();
        mailMessage.To.Add(this.MailTo);
        mailMessage.Subject = this.Subject;
        mailMessage.Body = message;
        SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
        smtpClient.Send(mailMessage);
      }
      catch
      {
        // NOOP - nechceme, aby nám nefunkční trace-mailing zabil server
#if DEBUG
        // při debugování nás to ale zajímá
        throw;
#endif
      }

      // http://www.codeproject.com/KB/trace/smtptracelistenerarticle.aspx
      // In the SMTPTraceListener Write method - I call the Flush method. This forces the e-mail output to happen right then, and makes the component more stable.
      // With the Flush taken out of the Write method, I was experiencing some inconsistent behavior - i.e. exceptions thrown sometimes but not always...
      // goofy problem perhaps someone knows why?
      this.Flush();
    }
    #endregion

    #region SendTrace
    /// <summary>
    /// Hlavní interní implementace sestavení mailu.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="data">An array of objects to emit as data. Pokud je string, obsahuje přímo text zprávy.</param>
    private void SendTrace(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, params object[] data)
    {
      StringBuilder message = new StringBuilder();
      foreach (object item in data)
      {
        if (item != null)
        {
          message.AppendLine(item.ToString());
        }
      }
      message.AppendLine();

      message.Append("CommandLine: ");
      message.AppendLine(Environment.CommandLine);

      message.Append("CurrentDirectory: ");
      message.AppendLine(Environment.CurrentDirectory);

      message.Append("MachineName: ");
      message.AppendLine(Environment.MachineName);

      message.Append("UserDomainName: ");
      message.AppendLine(Environment.UserDomainName);

      message.Append(".NET Framework: ");
      message.AppendLine(Environment.Version.ToString());

      if (eventCache != null)
      {
        message.AppendLine();
        message.AppendLine("Call stack:");
        message.AppendLine(eventCache.Callstack);
        message.AppendLine();

        message.AppendLine("Logical operation stack:");
        foreach (object item in eventCache.LogicalOperationStack)
        {
          if (item != null)
          {
            message.AppendLine(item.ToString());
          }
        }
        message.AppendLine();

        message.Append("DateTime: ");
        message.AppendLine(eventCache.DateTime.ToString());

        message.Append("Timestamp: ");
        message.AppendLine(eventCache.Timestamp.ToString());

        message.Append("ProcessId: ");
        message.AppendLine(eventCache.ProcessId.ToString());

        message.Append("ThreadId: ");
        message.AppendLine(eventCache.ThreadId);
      }

      if (!String.IsNullOrEmpty(source))
      {
        message.Append("Source: ");
        message.AppendLine(source);
      }

      message.Append("EventType: ");
      message.AppendLine(eventType.ToString("g"));

      message.Append("EventId: ");
      message.AppendLine(id.ToString("g"));

      SendMessage(message.ToString());
    }
    #endregion

    #region TraceData (override)
    /// <summary>
    /// Writes trace information, an array of data objects and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="data">An array of objects to emit as data.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceData(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, params object[] data)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, null, null, null, data))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, data);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Writes trace information, an array of data objects and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="data">An array of objects to emit as data.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceData(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, object data)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, null, null, data, null))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, data);
      }
    }
    #endregion

    #region TraceEvent (override)
    /// <summary>
    /// Writes trace information, a message, and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceEvent(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, string message)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, message, null, null, null))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, message);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Writes trace information, a formatted array of objects and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="eventType">One of the <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventType"/> values specifying the type of event that has caused the trace.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="format">A format string that contains zero or more format items, which correspond to objects in the <paramref name="args"/> array.</param>
    /// <param name="args">An object array containing zero or more objects to format.</param>
    /// <PermissionSet>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Unrestricted="true"/>
    ///   <IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" version="1" Flags="UnmanagedCode"/>
    /// </PermissionSet>
    public override void TraceEvent(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, string format, params object[] args)
    {
      if ((Filter == null) || Filter.ShouldTrace(eventCache, source, eventType, id, format, args, null, null))
      {
        SendTrace(eventCache, source, eventType, id, String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, format, args));
      }
    }
    #endregion

    #region TraceTransfer (override)
    /// <summary>
    /// Writes trace information, a message, a related activity identity and event information to the listener specific output.
    /// </summary>
    /// <param name="eventCache">A <see cref="T:System.Diagnostics.TraceEventCache"/> object that contains the current process ID, thread ID, and stack trace information.</param>
    /// <param name="source">A name used to identify the output, typically the name of the application that generated the trace event.</param>
    /// <param name="id">A numeric identifier for the event.</param>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    /// <param name="relatedActivityId">A <see cref="T:System.Guid"/> object identifying a related activity.</param>
    public override void TraceTransfer(TraceEventCache eventCache, string source, int id, string message, Guid relatedActivityId)
    {
      SendTrace(eventCache, source, TraceEventType.Transfer, id, String.Format("{0} : {1}", message, relatedActivityId));
    }
    #endregion

    #region Write, WriteLine (override)
    /// <summary>
    /// When overridden in a derived class, writes the specified message to the listener you create in the derived class.
    /// </summary>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    public override void Write(string message)
    {
      TraceEvent(null, "Write", TraceEventType.Information, 0, message);
    }

    /// <summary>
    /// When overridden in a derived class, writes a message to the listener you create in the derived class, followed by a line terminator.
    /// </summary>
    /// <param name="message">A message to write.</param>
    public override void WriteLine(string message)
    {
      this.Write(message);
    }
    #endregion
  }

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s