Tag Archives: Design Patterns

Entity Framework Core 5/5 – použití v HAVITu [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko 6.12.2018]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 6. prosinci 2018, kde Jirka Kanda pokračoval v pátým dílem představování Entity Framework Core, tentokrát jak ho používáme v HAVITu:

 • patterns
 • Data Sources – abstrakce DbSet, testování repozitářů, queries
 • Entries – statické číselníky, enum tabulky
 • Repositories
 • Unit of Work
 • Data Loader – dočítání (ensure) dat v business-logice
 • cachování na EF Core

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu. Celou pětidílnou sérii najdete i v samostatném playlistu:

 1. Úvod, model
 2. Packages, modifikace dat
 3. Dotazování do DB
 4. Migrace dat, seedování
 5. Použití v HAVITu

Cloud Design Patterns – záznam, slides [TechEd Praha 5/2018]

Slides z mé přednášky pro TechEd DevCon Praha z 16.5.2018:

Záznam z přednášky je publikován na našem HAVIT YouTube Channel.

Probírané patterny:

 • Cache-Aside
 • Static Content Hosting
 • Valet Key
 • Gatekeeper
 • Gateway Offloading
 • Gateway Aggregation
 • Gateway Routing
 • Strangler
 • Anti-Corruption Layer
 • Health Endpoint Monitoring
 • External Configuration Store
 • Sharding – Lookup Strategy, Range Strategy, Hash Strategy
 • Throttling
 • Retry
 • Circuit Breaker
 • Bulkhead
 • Materialized View
 • Event Sourcing
 • Compensating Transaction
 • CQRS – Command and Query Responsibility Segregation
 • Queue-Based Load Leveling
 • Competing Consumers

Cloud Design Patterns – záznam, slides [WUG Days Brno 04/2018]

Záznam z přednášky pro konferenci WUG Days Brno z 8. dubna 2018. Je publikován na našem HAVIT YouTube Channelu.

Materiály

Dotčená témata

 • Anti-Corruption Layer
 • External Configuration Store
 • .NET 4.7.1 – ConfigurationBuilders
 • Gateway Aggregation
 • Gateway Offloading
 • Gateway Routing
 • Health Endpoint Monitoring
 • Sidecar
 • Ambassador
 • Cache-Aside
 • Locking with Double Checking
 • Static Content Hosting
 • Sharding – Lookup Strategy, Range Strategy, Hash Strategy
 • Throttling
 • Retry
 • Bulkhead
 • Circuit Breaker
 • Materialized View
 • Event Sourcing
 • Compensating Transaction
 • CQRS – Command and Query Responsibility Segregation
 • Valet Key

IDisposable – ResourceWrapper design pattern

IDisposable je interface, který předepisuje implementovat jednu jedinou metodu:

public interface IDisposable
{
  void Dispose ();
}

Metoda Dispose() slouží k uvolnění unmanaged resources (file handles, window handles, database connections, atp.) a celé rozhraní IDisposable je tak určeno k implementaci tzv. Explicit Resource Managementu, tedy chceme dát programátorům používajícím naší třídu možnost explicitního úklidu unmanaged resources v okamžiku, kdy instanci naší třídy přestanou dále potřebovat:

Resource r = new Resource();
try
{
 r.DoSomething();
}
finally
{
 if (r != null)
 {
  ((IDisposable)r).Dispose();
 }
}

Tento zápis lze v C# ekvivalentně zkrátit pomocí statementu using:

 

using (Resource r = new Resource())
{
  r.DoSomething();
}

Statement using je určen pro přehlednou práci s IDisposable třídami a ve skutečnosti to není nic jiného, než výše uvedený try-finally blok.

ResourceWrapper design pattern

Microsoft v .NET Frameworku sám většinou používá a pro explicitní management resources doporučuje tzv. ResourceWrapper design pattern. Jeho funkčnost vychází z následujích požadavků:

 1. Primárně by měli programátoři používající naší třídu uvolňovat unamanaged resources právě prostřednictvím volání metody IDisposable.Dispose(), popř. pomocí další metody očekávanějšího jména stejné funkčnosti – např. file.Close().
 2. Pokud nedejbože nepozorný programátor zapomene explicitně zavolat úklid metodou Dispose(), postaráme se o úklid a uvolnění resources alespoň v destruktoru třídy (C# destruktory jsou ve skutečnosti překládány do metody Finalize()).

Důležité je však zdůraznit, že zatímco metodu Dispose() můžeme volat ihned, jakmile přestaneme příslušnou instanci potřebovat, a tedy dojde k uvolnění zdrojů hned, destruktor je volaný až po garbage collection, která může proběhnout taky až za velmi dlouhou dobu a do té doby jsou všechny unmanaged resources neuklizeny, např. tedy blokujeme přístup k nějakému souboru, s nímž zbytečně dlouho nemůže nikdo jiný pracovat.

Dále je potřeba si uvědomit, jak Garbage Collector pracuje s instancemi tříd, které mají destructor (metodu Finalize):

 1. Runtime si udržuje seznam všech existujících objektů, které budou při svém odstraňování potřebovat finalizaci (mají destruktor) – tzv. Finalization queue.
 2. Garbage Collector při úklid prochází graf dostupných objektů od objektů kořenových (statické globální proměnné, lokální proměnné v zásobníku, registry procesoru) a objekty, které jsou nedostupné, ty uklízí – uvolňuje je z paměti.
 3. Pokud však Garbage Collector má uklidit objekt, který potřebuje finalizaci (je ve Finalization Queue, má destruktor), pak je neuvolní hned, nýbrž je vyjme z Finalization Queue a vytvoří jim záznam v tzv. Freachable queue (finalization-reachable). Freachable queue je součástí kořenových objektových struktur a objekty v ní umístěné jsou tak znovu dostupné (reachable) – Garbage Collector je neuklidí.
 4. Freachable queue existuje proto, že jednotlivé destuktory mohou trvat i velmi dlouho a není tak vhodné, aby volání destruktorů zdržovalo samotný běh Garbage Collectoru. Proto GC hází objekty, které potřebují finalizaci do Freachable queue a sám běží dál/skončí. Frontu Freachable obsluhuje samostatný finalizační thread, který z ní vybírá jednotlivé objekty a provádí jejich finalizaci (volá metodu Finalize, tj. destruktory).
 5. Provedením metody Finalize (destruktoru) finalizační thread vyjme objekt z Freachable queue a ten už tak není ani dostupný přes tuto frontu, ani není v hlavním seznamu objektů pro finalizaci, a proto může být Garbage Collectorem jako nedostupný konečně uklizen.
 6. Protože se objekty s destruktory stávají po dobu umístění v Freachable queue opět dostupnými, stávají se tak dostupnými i všechny objekty, které ten samotný objekt refrencuje, tj. celý podstrom objektů, přestože ony samy třeba destruktory nemají. Řádné uvolnění paměti je tak odsouváno, oproti běžnému průběhu GC nad objekty bez finalizace (bez destruktorů).
 7. Poslední záludností Freachable queue je, že objekty v ní nejsou umístěny v pořadí, v jakém byly založeny, ale v pořadí, v jakém se k jejich zpracování dostal Garbage Collector, tedy prakticky v pořadí nijak nedefinovaném. V našem destruktoru tedy nevíme, jestli destruktory objektů, které sami referencujeme, už proběhly (objekty byly ve frontě před námi), nebo jestli teprve proběhnou (objekty jsou ve frontě za námi).

Co z toho vyplývá pro implementaci:

 1. Pokud uživatel uvolní prostředky explicitně voláním metody Dispose(), pak chceme potlačit volání pojistné finalizace (destruktoru), protože finalizace odsouvá uvolnění objektu i objektů jím referencovaných. To budeme dělat použitím metody GC.SuppressFinalize(), která vyjímá objekt z Finalization Queue a objekt tak není při garbage collection už přesouván do Freachable queue, nýbrž je uvolněn ihned.
 2. Zatímco v metodě Dispose() můžeme uklízet i další námi vlastněné IDisposable objekty, protože víme, že jejich úklid ještě neproběhl (pokud je máme private/protected jen pro sebe), tak v destruktoru to možné není. Destruktory jsou totiž volány v nedefinovaném pořadí a úklid námi vlastněných podřízených IDisposable objektů už mohl proběhnout před námi.

Jak to tedy všechno uděláme:

 1. Abychom byla naše třída imunní vůči vícenásobnému volání Dispose(), a abychom sami pro další kontroly věděli, jestli už disposování proběhlo, zavedeme si proměnnou bool disposed:
  private bool disposed = false;
  

 2. Protože chceme mít implementaci uvolňování prostředků na jednom místě, a protože chceme umožnit svým případným potomkům rozšířit Dispose(), zavedeme si metodu protected virtual void Dispose(bool disposing), kde parametr disposing identifikuje, jestli samotné volání této implementační metody proběhlo z explicitního Dispose() a můžeme tak uvolňovat i další vlastněné IDisposable členy (disposing == true), nebo jestli volání proběhlo z destruktoru a můžeme uklízet jen sami sebe (disposing == false).
protected virtual void Dispose(bool disposing)
{
 // Dispose() má být imunní vůči vícenásobnému volání
 if(!this.disposed)
 {
  // Pokud jsme volání z metody Dispose(),
  // můžeme uvolnit i vlastněné IDisposable prvky. Z destruktoru ne.
  if(disposing)
  {
   // Uvolňujeme tedy tzv. managed resources.
   component.Dispose();
  }
     
  // ...v každém případě však uvolňujeme unmanaged resources 
  CloseHandle(handle);
  handle = IntPtr.Zero;      
  disposed = true; 
 }
}

3. Do samotné metody IDisposable.Dispose() pak dáme volání této implementace (s parametrem disposing = true) a dále vyřadíme objekt z Finalization Queue, tedy potlačíme jeho další finalizaci. volání destruktoru (a umožníme tak rychlý úklid objektu Garbage Collectorem):

public void Dispose()  // popř. explicitně IDisposable.Dispose()
{
 Dispose(true);
 GC.SuppressFinalize(this);
}

4. Protože chceme zajistit uvolnění unmanaged prostředků i v případě, že programátor zapomene zavolat Dispose(), zavoláme metodu Dispose() i zdestruktoru:

~ResourceWrapper()
{
  Dispose(false);
}

5. Samotnou funkčnost třídy, která má být dostupná jen před disposováním objektu, pak podmíníme (!disposed):

public void DoSomething()
{
 if (disposed)
 {
  throw new ObjectDisposedException("ResourceWrapper");
 }

 // následuje vlastní funkčnost metody

}

6. Nakonec můžeme přidat ještě metodu s domain-specific názvem pro dispose:

public void Close()
{
 Dispose();
}
Související