Tag Archives: Transakce

SQL Isolation Levels [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko, 5.9.2019]

Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 5. září 2019, kde Jiří Kanda povídal o izolaci transakcí na SQL Serveru.

Nahrávka je publikována na našem HAVIT YouTube Channelu.

SQL Transakce + mýty – Slides, dema, záznam [SQL DevCon 2008]

Slides a dema z přednášky na konferenci SQL DevCon 2008:

Z přednášky byl pořizován záznam, který najdete na našem YouTube Channelu:

Pozor na transakce – rollback není vždy automatický!

Nezkušeného vývojáře, ale jak jsem se bohužel na vlastní oči mnohdy přesvědčil – mnohdy i velmi zkušeného vývojáře, dokáže zdrcujícím způsobem překvapit výsledek následujícího jednoduchého příkladu:

CREATE TABLE TransactionTestTable
(
  TransactionTestID int IDENTITY PRIMARY KEY,
  TransactionText nvarchar(100)
)
GO

CREATE PROCEDURE TransactionTest
AS
  BEGIN TRANSACTION
    
    -- Korektní SQL statement uvnitř transakce
    INSERT INTO TransactionTestTable(TransactionText) VALUES('První insert')

    -- Simulace chyby uvnitř transakce (do identity-column nelze zapisovat)
    INSERT INTO TransactionTestTable(TransactionTestID, TransactionText) VALUES(1, 'Druhý insert')

    -- Korektní SQL statement uvnitř transakce, po chybě
    INSERT INTO TransactionTestTable(TransactionText) VALUES('Třetí insert')

  COMMIT TRANSACTION
GO

EXEC TransactionTest
SELECT * FROM TransactionTestTable
GO

…spuštěná transakce (zde pouze pro formu zabalená do procedury TransactionTest) selže – druhý INSERT zfailuje, protože nemůže zapisovat přímo do identity-column. To zde není podstatné, je to pouze simulace pro zfailování statementu uvnitř transakce.

Velkým překvapením mnohých však je, že v tabulce TransactionTestTable budou po skončení transakce následující data:

TransactionTestID TransactionText
1 První insert
2 Třetí insert

Zfailováním druhého statementu nedojde k automatickému rollbacku celé transakce!
Run-time chyby statementů rollbackují automaticky pouze statement, který chybu způsobil!

Pokud chceme, aby run-time chyba automaticky zrollbackovala celou transakci, musíme nastavit SET XACT_ABORT ON:

CREATE PROCEDURE TransactionTest
AS
  SET XACT_ABORT ON
  BEGIN TRANSACTION
    
    -- Korektní SQL statement uvnitř transakce
    INSERT INTO TransactionTestTable(TransactionName) VALUES('První insert')

    -- Chybný SQL statement uvnitř transakce, do identity-column nelze zapisovat
    INSERT INTO TransactionTestTable(TransactionTestID, TransactionName) VALUES(1, 'Druhý insert')

    -- Korektní SQL statement uvnitř transakce, po chybě
    INSERT INTO TransactionTestTable(TransactionName) VALUES('Třetí insert')

  COMMIT TRANSACTION
GO

Jemněji než automatický rollback pomocí SET XACT_ABORT ON lze v praxi použít ošetření chyb pomocí TRY..CATCH (i když i to má svá úskalí):

USE AdventureWorks;
GO
BEGIN TRANSACTION;

BEGIN TRY
  -- Generate a constraint violation error.
  DELETE FROM Production.Product
   WHERE ProductID = 980;
END TRY
BEGIN CATCH
  SELECT 
   ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,
   ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity,
   ERROR_STATE() as ErrorState,
   ERROR_PROCEDURE() as ErrorProcedure,
   ERROR_LINE() as ErrorLine,
   ERROR_MESSAGE() as ErrorMessage;

  IF @@TRANCOUNT > 0
   ROLLBACK TRANSACTION;
END CATCH;

IF @@TRANCOUNT > 0
  COMMIT TRANSACTION;
GO

…případně „postaru“ testovat @@ERROR <> 0 po každém statementu.